Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bio-economy like new challenge of Europe
Written by (author): Ing. Lenka Hládeková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
Summary:Diplomová práca sa zaoberá bio-ekonomikou ako novou výzvou pre Európu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súčasný stav riešenej problematiky podľa slovenských a zahraničných autorov. Druhá podkapitola sa venuje významným predstaviteľom bio-ekonomiky, kde sú v tejto časti popísané mená späté s bio-ekonomikou. Ďalšia definuje a vymedzuje bio-ekonomiku. Kapitola tretia uvádza metodiku práce podľa ktorej sme vytvorili vlastnú prácu. V štvrtej kapitole sa venujeme vlastnej práci. Podkapitole prvej sme venovali aká je spotreba jednotlivých bioplynov v rôznych krajinách. Podkapitoly nám umožňujú pohľad do biopalív druhej generácie a environmentálne hodnotenie alternatívnych palív a biopalív. Swot analýze biopalív kde sa hľadali silné, slabé stránky ako aj hrozby a príležitosti. Budúcnosti motorových palív ako aj odporúčania a návrhy k danej problematike je venované poslednej podkapitole
Key words:bio-ekonomika, biopalíva, SWOT analýza, konkurencia schopnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited