Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The factors of capital structure and its optimization in the selected company
Written by (author): Ing. Miroslav Mészáros
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je stanovenie priemerných nákladov na kapitál (WACC) vo vybranom podniku EFG a schopnosť zvyšovať zadlženosť. Na začiatku analyzujeme vývoj majetkovej a kapitálovej štruktúry v čase, kde zistíme vývoj jednotlivých zložiek majetku a kapitálu. Tieto podklady nám poslúžia v ďalšej časti, kde sa zameriame na pomerové ukazovatele likvidity a rozdielové ukazovatele zlatého bilančného pravidla, na základe ktorých zistíme krytie majetku, resp. záväzkov podniku. V súvislosti s ďalším zadlžovaním sa zameriame na výpočet pomerových ukazovateľov zadlženosti a rentability podniku. Rentabilitu budeme porovnávať s platenými úrokmi a na základe finančnej páky zistíme, či sa podniku oplatí využívať cudzie zdroje, resp. či sa oplatí zvýšiť zadlženosť podniku na základe výšky priemerných nákladov na kapitál. V prvej časti práce sa zameriame na názory autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. V druhej časti si stanovíme ciele práce. V tretej časti je uvedený spôsob výpočtu jednotlivých cieľov. V štvrtej časti uvádzame realizáciu výpočtov a v poslednej časti dosiahnuté výsledky zhrnieme.
Key words:priemerné náklady na kapitál, likvidita, zadlženosť, rentabilita, finančná páka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited