Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bio - economy as a New Challenge of Europe
Written by (author): Ing. Veronika Ozoroczyová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
Summary:Cieľom diplomovej práce je popísať význam a podstatu bioekonomiky, ktorá zahŕňa všetky priemyselné a hospodárske odvetvia a analyzovať vplyvy bioekonomiky na hospodárstvo Európskej únie. Prácu tvorí päť kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky a analýzu súčasného stavu riešenej problematiky z pohľadu domácich a zahraničných autorov. V kapitole vlastná práca je opísaná podstata bioekonomiky a jej vplyvy na hospodárstvo Európskej únie, ďalej SWOT analýza bioekonomiky a prehľad obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou vlastnej práce je aj ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice Budča -- Klinovisko s návrhom obchodného plánu a výhľad bioekonomiky do roku 2020. Poslednou časťou diplomovej práce sú návrhy a odporúčania na zlepšenie ekonomickej efektívnosti bioplynovej stanice.
Key words:bioekonomika, biotechnológie, bioplyn, biomasa, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited