Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Break - even Point Analysis of Selected Company
Written by (author): Ing. Miriama Vincúrová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Break-even point analýza vybraného podniku
Summary:Cieľom práce je analýza bodu zvratu v podmienkach podniku Teses s.r.o. za obdobie rokov 2009 - 2013. Samotnej analýze bodu zvratu predchádza výpočet a porovnanie potrebných ukazovateľov na jeho určenie. Prvá kapitola je venovaná teoretickému zvládnutiu poznatkov. Je rozdelená na tri hlavné podkapitoly, ktoré špecifikujú náklady, výnosy a bod zvratu. Cieľ práce a spôsoby jeho dosahovania vyjadruje druhá kapitola. Nasleduje metodika práce, ktorá determinuje všetky výpočty v praktickej časti. Praktická časť je aplikovaná do konkrétneho prostredia vybraného podniku. Pozostáva z troch podkapitol, ktoré nadväzujú na podkapitoly teoretickej časti. Pozornosť je upriamená na analýzu fixných a variabilných nákladov a na výpočet bodu zvratu, pomocou ktorého vyjadríme, aké množstvo produktov (alebo výšku tržieb) je potrebné dosiahnuť, aby podnik (minimálne) pokryl svoje náklady. V priebehu vyjadrenia výsledkov jednotlivých ukazovateľov sú formulované návrhy a odporúčania. Predkladaná práca by mohla slúžiť ako podklad pre rozhodovanie manažmentu podniku o produkcii výrobkov, riadení nákladov, výnosov a zisku. Rovnako by mohla poukázať aj na stanovovanie budúcich cieľov podniku a smeru jeho vývoja.
Key words:bod zvratu, náklady, výnosy, zisk, prevádzková páka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited