Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financial- Economic Analysis of Selected Company
Written by (author): Bc. Erika Horňáková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá finančno- ekonomickou analýzou uskutočnenou na vybranom podnikateľskom subjekte, konkrétne sa jedná o Poľnohospodárske družstvo ABC. Práca sa skladá zo štyroch kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Začiatok práce je venovaný pohľadu domácich a zahraničných autorov na finančno- ekonomickú analýzu z teoretického hľadiska. V druhej kapitole je zadefinovaný hlavný cieľ práce a čiastkové ciele, ktoré k nemu majú viesť. V metodike práce uvádzame základné informácie o analyzovanom družstve a vzorce pre aplikáciu zvolených metód a ukazovateľov. V časti vlastná práca sú účtovné závierky vybraného podniku za roky 2013- 2015 podrobené horizontálnej a vertikálnej analýze, nasleduje posúdenie dodržania zlatého bilančného pravidla a uskutočnenie analýz ex post a ex ante, založených na výpočte a interpretácii vybraných ukazovateľov. Záver obsahuje odporúčania na zlepšenie finančnej situácie analyzovaného podniku.
Key words:finančná situácia podniku, zlaté bilančné pravidlo, pomerové finančné ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited