Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Break-Even Point Analysis in Selected Company
Written by (author): Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Marenčák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Break-even point analýza vybraného podniku
Summary:Analyzovanie bodu zvratu vo vybranom podniku Poľnohospodárske družstvo Jelšovce predstavuje hlavný cieľ diplomovej práce, ktorý sme rozpracovali do viacerých čiastkových cieľov podmieňujúcich jeho dosiahnutie. Začiatok diplomovej práce bol venovaný spracovaniu prehľadu domácej a zahraničnej literatúry, v ktorej sa autori venovali bodu zvratu a problematike s ním súvisiacej. V ďalšej časti sme charakterizovali Poľnohospodárske družstvo Jelšovce, ktoré sa zaoberá prevažne poľnohospodárskou činnosťou. Rastlinná výroba a chov ošípaných sú jeho hlavným výrobným zameraním. Družstvo bolo predmetom skúmania práce v období rokov 2013-2015. Charakterizovaný bol postup práce, použité metódy, vzorce a funkcie dôležité pre vypracovanie časti, týkajúcej sa výsledkov práce. Informácie získané z výkazov ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke a výročných správ z jednotlivých analyzovaných rokov nám pomohli zhodnotiť fixné a variabilné náklady Poľnohospodárskeho družstva Jelšovce. Družstvo disponuje väčšou hodnotou variabilných nákladov, čo je spôsobené hlavne charakterom činnosti družstva vyžadujúcim si vysoké vynaložené náklady spojené s nákupom osív, hnojív a ostatného materiálu nevyhnutného na vypestovanie poľnohospodárskych plodín. V práci sme sa zamerali na Pšenicu ozimnú, Jačmeň jarný a Kukuricu na zrno, ktoré sa v družstve pestovali na najväčších hektárových výmerách. Splnením čiastkových cieľov sme získali poznatky o úplných vlastných nákladoch vynaložených na pestovanie poľnohospodárskych plodín, tržbách z ich predaja a následne aj o výsledku hospodárenia a príspevku na úhradu fixných nákladov a tvorby zisku. Uvedené informácie nám pomohli pri výpočte bodu zvratu a prevádzkovej páky. Zistili sme, že sledované plodiny pšenica a jačmeň vo všetkých troch rokoch prekročili bod zvratu a začali prinášať podniku zisk a kukurica bola stratová. V závere sme uviedli súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a návrh opatrení, ktoré môžu mať do budúcna pozitívny vplyv na činnosť podniku.
Key words:fixné a variabilné náklady, tržby, bod zvratu, prevádzková páka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited