Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern Methods of Measuring Business Performance
Written by (author): Ing. Petra Šumichrastová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Richard Hulík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca je venovaná problematike merania podnikovej výkonnosti prostredníctvom moderných metód, ktoré sa postupne dostávajú do popredia a nahrádzajú tak tradičné ukazovatele merania výkonnosti podniku, ktoré už nie sú v súčasnosti postačujúce. Tieto moderné prístupy, ktoré sa nazývajú aj ako metódy 4. generácie sú zamerané na tvorbu hodnoty pre vlastníkov a rast hodnoty podniku a nie na dosahovanie zisku. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť finančnú výkonnosť akciovej spoločnosti, ktorá si neželala byť menovaná, a porovnať tradičné a moderné ukazovatele. Prvá časť tejto práce je venovaná pohľadu na riešenú problematiku doma aj v zahraničí prostredníctvom rôznych názorov autorov. Metodika práce obsahuje postupy a vzorce pre uskutočnenie analýzy a v praktickej časti je spracovaná analýza finančnej výkonnosti podniku prostredníctvom tradičných a moderných ukazovateľov. V rámci moderných ukazovateľov sme sa rozhodli pre ukazovatele EVA a CFROI. Na základe zistených výsledkov odporúčame vedeniu a.s., aby zvážil možnosť sledovať svoju finančnú výkonnosť aj pomocou moderných ukazovateľov, najmä čo sa týka ukazovateľa EVA.
Key words:CFROI, finančná analýza, výkonnosť podniku, tradičné ukazovatele, moderné ukazovatele, ekonomická pridaná hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited