Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern approaches to measuring business performace
Written by (author): Ing. Maroš Kumi
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Mgr. Márius Gurník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca je na tému moderné prístupy merania výkonnosti podniku. Hlavným cieľom práce je aplikácia poznatkov o daných prístupoch a metódach na praktickom prípade vybranej spoločnosti. Zdrojom našich poznatkov boli mnohí domáci aj zahraniční autori. Záverečná práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť rozoberá problematiku moderných prístupov merania výkonnosti podniku. V ďalšej sme definovali cieľ práce, zdroje informácií a čiastkové ciele. V tretej časti sa nachádza predstavenie spoločnosti a detailne popísaná metodika výpočtov. Následne v poslednej časti sú prezentované a interpretované výsledky analýz slovne aj graficky. Na základe celkového obrazu o stave spoločnosti sme navrhli nápravné opatrenia, ktoré by mali podniku pomôcť dostať sa z nepríjemnej finančnej situácie.
Key words:pridaná hodnota, zisk, úžitok, majiteľ, výkonnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited