Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Costs of capital and the optimal capital structure in conditions of chosen company
Written by (author): Bc. Zuzana Vincencová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou kapitálovej štruktúry podniku a výpočtami nákladov na kapitál. Hlavným cieľom je stanoviť optimálnu kapitálovú štruktúru v podmienkach vybraného podniku Aluminium s.r.o. na základe určenia hodnôt cudzieho a vlastného kapitálu. Podnikateľskou činnosťou spoločnosti Aluminium s.r.o. je spracovávanie kovov a umelých hmôt, výroba súčiastok z kovu a hliníka. Prvá časť práce je venovaná teoretickým poznatkom, vzorcom a pojmom, ktoré súvisia s danou problematikou. Druhá analytická časť sústreďuje informácie získané od vedenia vybraného podniku. Tieto informácie a číselné údaje sú spracované pomocou tabuliek a grafov, prostredníctvom ktorých sme dosiahli cieľ danej bakalárskej práce. Údaje, ktoré sú analyzované boli poskytnuté spoločnosťou Aluminium s.r.o. v podobe účtovných výkazov a správ nezávislých audítorov za obdobie rokov 2014 až 2016. Záver práce obsahuje zhrnutie dosiahnutých výsledkov a posúdenie stanoveného cieľa, resp. jeho naplnenie. Optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku bola určená za pomoci výpočtov priemerných nákladov na kapitál.
Key words:náklady kapitálu, kapitálová štruktúra, optimálna kapitálová štruktúra, zadlženosť, zlaté bilančné pravidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited