Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assets and Capital Structure of the Company
Written by (author): Bc. Kristína Salitriková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Summary:SALITRIKOVÁ, Kristína: Majetková a kapitálová vybavenosť podniku. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu: Katedra ekonomiky. Vedúci práce: doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: FEM SPU, 2018. Hlavným predmetom a témou bakalárskej práce je ,,Majetková a kapitálová vybavenosť podniku“. V tejto práci sú zahrnuté názory a poznatky viacerých autorov (odborníkov), ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Dôležitou súčasťou práce bolo ozrejmiť pojmy ako napríklad podnik, podnikanie a financie, ktoré sú často frekventované nielen v literatúre. Takisto práca zahŕňa vymedzenie pojmov ako je majetok, kapitál a samozrejme majetková a kapitálová štruktúra. Riešenými okruhmi nie je len optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry, ale aj otázka finančnej analýzy. Cieľom tejto práce je zhodnotiť finančné zdravie podniku, ktoré odráža jeho budúci vývoj. Praktická časť práce zahŕňa výsledky, dosiahnuté po aplikácii finančných ukazovateľov na mnou vybraný podnik, teda jeho údaje. Súčasťou sú aj základné informácie o podniku.
Key words:podnik, majetok, majetková štruktúra, kapitál, kapitálová štruktúra, finančné ukazovatele, zlaté bilančné pravidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited