Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovative Approaches of Measuring Business Performance
Written by (author): Ing. Andrea Labudová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca sa zameriava na meranie výkonnosti podniku prostredníctvom moderných metód, tzv. ukazovateľov štvrtej generácie, keďže tradičné metódy sa v súčasnosti javia ako nepostačujúce. V minulosti sa považovali za hlavné ciele podniku maximalizácia zisku alebo zvyšovanie podielu na trhu. Tieto ciele sa čoraz častejšie nahrádzajú potrebou zvyšovať hodnotu podniku či tvorbou a zvyšovaním hodnoty pre vlastníkov (akcionárov). Cieľom diplomovej práce je hodnotenie výkonnosti podniku pomocou finančnej analýzy a porovnanie tradičných a moderných ukazovateľov. Na začiatku diplomovej práce sú spracované teoretické poznatky k riešenej problematike z domácich i zahraničných zdrojov. Metodika zahŕňa charakteristiku ukazovateľov finančnej analýzy, postupy a vzorce potrebné na ich výpočet. Na metodiku nadväzuje praktická časť, v ktorej je zrealizované meranie výkonnosti spoločnosti prostredníctvom tradičných a moderných ukazovateľov. Na výpočet tradičných ukazovateľov sme použili pomerové ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability a moderné metódy sú v diplomovej práci zastúpené ukazovateľmi EVA a CFROI. Vďaka výsledkom z praktickej časti by sme spoločnosti Milk odporúčali, aby okrem pravidelného sledovania výkonnosti pomocou tradičných ukazovateľov, hodnotila svoju výkonnosť aj prostredníctvom moderných ukazovateľov, ktoré majú väčšiu vypovedaciu schopnosť.
Key words:tradičné ukazovatele, moderné ukazovatele, finančná analýza, EVA, CFROI, výkonnosť podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited