Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Break-Even Point Analysis of Selected Company
Written by (author): Ing. Miroslava Letková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Break-even point analýza vybraného podniku
Summary:Diplomová práca na tému Break-even point analýza vybraného podniku, analyzuje rentabilitu výroby v rámci výrobného procesu. Hlavným cieľom záverečnej práce bola analýza bodu zvratu poľnohospodárskeho podniku. Bod zvratu napomáha podniku určiť objem produkcie, pri ktorom tržby za predaj výrobku sú totožné s nákladmi vynaloženými na jeho produkcie. V prípade prekročenia tohto bodu, podnik začína vytvárať zisk. Objektom skúmania bolo Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie. Zamerali sme sa konkrétne na štyri nosné plodiny strediska rastlinnej výroby, ktorými sú pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica na zrno a repka ozimná. Analýza bola vykonaná v sledovanom období za roky 2014-2016. Na úvod vlastnej práce sme si stanovili fixné a variabilné náklady vplývajúce na výrobu družstva ako celku. Ďalším krokom bolo určenie skutočnej produkcie jednotlivých analyzovaných plodín družstva vo Veľkom Záluží a následné stanovenie nákladov ako aj tržieb za predaj celého objemu produkcie týchto plodín. Stanovenie úplných vlastných nákladov komodít pomocou kalkulácie nákladov je jedným z najdôležitejších čiastkových cieľov, ktoré nám pomohli k určeniu bodu zvratu. Na základe týchto nákladov sme si určili fixné a variabilné náklady plodín v sledovanom období. Dopracovali sme sa k hlavnému cieľu diplomovej práce. Stanovili sme si body zvratu analyzovaných plodín počas rokov 2014 - 2016. Následne sme vykonali komparáciu skutočnej produkcie plodín a produkcie v bode zvratu, čo nám pomohlo určiť situáciu podniku. Zistili sme, kde má Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie priestor na zlepšenie na základe, čoho sme sa dopracovali k návrhom na opatrenia pre efektívnejšie fungovanie. Tieto opatrenia by mohli pomôcť podniku pri dosahovaní zisku za jednotlivé nosné plodiny.
Key words:bod zvratu, fixné a variabilné náklady, tržby, prevádzková páka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited