Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovative approaches of measuring business performance
Written by (author): Ing. Michal Michalik
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá možnosťami merania výkonnosti podniku a jeho ohodnotenia prostredníctvom moderných, čoraz viac využívaných prístupov. Prostredníctvom vybraných moderných ukazovateľov a ukazovateľov finančnej analýzy bola analyzovaná výkonnosť vybraného podnikateľského subjektu. Analýza bola doplnená tradičnými ukazovateľmi, ktoré majú tak isto významnú vypovedaciu schopnosť. Práca je rozdelená do troch častí, ktoré odrážajú nielen teoretické poznatky opísané v prvej kapitole, ale aj aplikáciu vybraných prístupov merania výkonnosti. Cieľom práce je poskytnúť teoretický prehľad potrebný k oboznámeniu sa s problematikou a následne zanalyzovať, či je dosahovaná výkonnosť v podniku dostatočná a schopná tvoriť hodnotu. Za sledované obdobia 2011 - 2015 sme kvantifikovali jednotlivé komponenty ukazovateľa EVA stavebnicovou metódou a zistili, že situácia podniku sa mierne zlepšovala, výsledkom čoho bol aj ekonomický rast, ktorý stúpal a priemerné vážené náklady kapitálu, ktoré klesali. Situácia podniku bola porovnaná s konkurenčným podnikom pôsobiacim v danom odvetví a tiež s odvetvím ako celkom. V závere boli zhodnotené výsledky skúmania a na základe zistených prepočtov navrhnuté odporúčania, ktorými by podnik mohol svoju súčasnú situáciu zlepšiť a odolávať konkurencii.
Key words:finančná analýza, ekonomická pridaná hodnota, výkonnosť, CFROI, CROGA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited