Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of Development and Efficiency of Renewable Energy Sources Investments
Written by (author): Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Opponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Opponent 3:Ing. Ján Lajda, MBA, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie vývoja a efektívnosti investícií obnoviteľných zdrojov energií
Summary:Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo zhodnotiť vývoj a efektívnosť investícií poskytnutých z verejných finančných inštitúcií. Objekt skúmania predstavovali členské štáty Európskej únie v rokoch 2009 – 2016, ktoré využívaním obnoviteľných zdrojov energií znižujú svoju závislosť od dovážania fosílnych palív a zvyšujú udržateľnosť výroby energie. Obsahom prvej kapitoly boli názory domácich a zahraničných autorov na skúmanú problematiku. V druhej kapitole bol definovaný už spomínaný hlavný cieľ dizertačnej práce a čiastkové ciele, ktoré boli sformulované v podobe piatich výskumných problémov. Metodický postup, ktorý bol potrebný pre vypracovanie výsledkov práce, bol podrobne popísaný v kapitole tri. Nasledujúca kapitola poskytovala prehľad výsledkov dosiahnutých riešením piatich sformulovaných výskumných problémov. V rámci prvého výskumného problému sme sledovali postavenie Európskej únie z pohľadu investovania verejných finančných inštitúcií vo svete. Najväčší podiel pripadal na Ameriku a Európa sa nachádzala na druhom mieste. Zo všetkých peňažných prostriedkov, poskytnutých z verejných finančných inštitúcií v Európe, zastávajú členské štáty Európskej únie až 90 % podiel. Druhý výskumný problém bol zameraný na sledovanie vývoja a vzájomnej závislosti ukazovateľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (produkcia, investície z verejných finančných inštitúcií, inštalované výkony zariadení, obrat z ekonomickej činnosti a počet zamestnancov – vyjadrené na obyvateľa) prostredníctvom Kruskal Wallis testu, Friedmanovho testu a Spearmanovho testu. Zistili sme, že väčšina ukazovateľov sa v sledovanom období vyvíjala veľmi kolísavo a nesystematicky. Pomocou analýzy hlavných komponentov sme v treťom výskumnom probléme zisťovali, ktoré členské štáty Európskej únie, vykazujú nadpriemerné, priemerné a podpriemerné hodnoty v rámci sledovaných ukazovateľov. Na základe výsledkov z tretieho výskumného problému bola prostredníctvom K-means algoritmu, ktorý nám zatriedil členské štáty do skupín, zistená skutočnosť, že väčšina štátov nemá stanovený smer, ktorým by sa chceli v oblasti ukazovateľov obnoviteľných zdrojov energií uberať (okrem Dánska, Rakúska, Švédska, Írska a Fínska). Posledný výskumný problém nám ukázal, že žiadny členský štát Európskej únie, nebol z hľadiska investovania od verejných finančných inštitúcií do obnoviteľných zdrojov energií efektívny. Problém sme riešili odhadom technickej efektívnosti na základe modelu SFA.
Key words:vývoj, efektívnosť, investície, obnoviteľné zdroje energií, Európska únia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited