Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Miroslav Benkovič
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Finančná situácia podniku vypovedá o výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých oblastiach podnikovej činnosti a poskytuje celkový obraz o jeho výkonnosti. Jedným z vhodných nástrojov, ktorý dokáže zhodnotiť finančné zdravie podniku, odhaliť jeho silné stránky ale i problémové oblasti je práve finančno-ekonomická analýza. Cieľom diplomovej práce je finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu. V úvode práce sa zaoberáme teoretickým aparátom finančnej analýzy. V tejto súvislosti sú uvedené definície, význam, úlohy, ciele finančno-ekonomickej analýzy a stručná charakteristika informačných zdrojov pre finančnú analýzu. Pozornosť je venovaná i procesu realizácie finančnej analýzy a základným metódam finančnej analýzy „ex-post“ a analýzy „ex-ante“. Obsahom praktickej časti práce je analýza „ex-post“ a analýza „ex-ante“ s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie akciovej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti Facility manažmentu. Súčasná finančná situácia a výkonnosť danej spoločnosti je hodnotená pomocou horizontálnej a vertikálnej analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry, zlatého bilančného pravidla, horizontálnej a vertikálnej analýzy výnosov a nákladov, vybraných pomerových ukazovateľov, analýzy cash flow a ukazovateľov s využitím cash flow, ale i pomocou hodnotového ukazovateľa EVA. Pre odhad a prognózovanie budúceho vývoja spoločnosti sú aplikované predikčné modely analýzy „ex-ante“ ako je Altmanov model, Index bonity, Index IN95. V práci sú uplatnené i ďalšie vedecké metódy - pozorovanie, porovnávanie a zovšeobecňovanie, analýza a syntéza. Základné údaje pre diplomovú prácu sú čerpané zo súvah, výkazov ziskov a strát, výkazov cash flow, výročných správ a z interných dokumentov hodnotenej spoločnosti za obdobie 2012 – 2016. Na základe výsledkov analýzy diplomová práca poukazuje na potenciálne problémy, ktoré vyplývajú z finančných ukazovateľov a stručne naznačuje možné riešenia.
Kľúčové slová:finančná analýza ex-post, finančno-ekonomická analýza, finančná analýza ex-ante, pomerové ukazovatele, predikčné metódy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene