Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financial and economic analysis of the selected business entity
Written by (author): Ing. Miroslav Benkovič
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Summary:Finančná situácia podniku vypovedá o výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých oblastiach podnikovej činnosti a poskytuje celkový obraz o jeho výkonnosti. Jedným z vhodných nástrojov, ktorý dokáže zhodnotiť finančné zdravie podniku, odhaliť jeho silné stránky ale i problémové oblasti je práve finančno-ekonomická analýza. Cieľom diplomovej práce je finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu. V úvode práce sa zaoberáme teoretickým aparátom finančnej analýzy. V tejto súvislosti sú uvedené definície, význam, úlohy, ciele finančno-ekonomickej analýzy a stručná charakteristika informačných zdrojov pre finančnú analýzu. Pozornosť je venovaná i procesu realizácie finančnej analýzy a základným metódam finančnej analýzy „ex-post“ a analýzy „ex-ante“. Obsahom praktickej časti práce je analýza „ex-post“ a analýza „ex-ante“ s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie akciovej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti Facility manažmentu. Súčasná finančná situácia a výkonnosť danej spoločnosti je hodnotená pomocou horizontálnej a vertikálnej analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry, zlatého bilančného pravidla, horizontálnej a vertikálnej analýzy výnosov a nákladov, vybraných pomerových ukazovateľov, analýzy cash flow a ukazovateľov s využitím cash flow, ale i pomocou hodnotového ukazovateľa EVA. Pre odhad a prognózovanie budúceho vývoja spoločnosti sú aplikované predikčné modely analýzy „ex-ante“ ako je Altmanov model, Index bonity, Index IN95. V práci sú uplatnené i ďalšie vedecké metódy - pozorovanie, porovnávanie a zovšeobecňovanie, analýza a syntéza. Základné údaje pre diplomovú prácu sú čerpané zo súvah, výkazov ziskov a strát, výkazov cash flow, výročných správ a z interných dokumentov hodnotenej spoločnosti za obdobie 2012 – 2016. Na základe výsledkov analýzy diplomová práca poukazuje na potenciálne problémy, ktoré vyplývajú z finančných ukazovateľov a stručne naznačuje možné riešenia.
Key words:finančná analýza ex-post, finančno-ekonomická analýza, finančná analýza ex-ante, pomerové ukazovatele, predikčné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited