Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of renewable resources and their utilization in changing terms of EU countries
Written by (author): Ing. Patrícia Hercegová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚ
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasnej situácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ich využívania v rámci krajín Európskej únie. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. V úvode teoretickej časti je zobrazený všeobecný prehľad o danej problematike spolu s charakteristikou súčasného postavenia obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii. Prvá kapitola je zameraná na bioekonomiku a cirkulárnu ekonomiku. V ďalšej kapitole sú predstavené jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie, pričom u každého druhu sa charakterizuje jeho využitie a potenciál. Posledná časť je venovaná nástrojom na podporu obnoviteľných zdrojov energie. V kapitole Výsledky práce je spracovaná štatistická analýza obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých členských štátoch za obdobie desať rokov. Obsahuje taktiež SWOT analýzy jednotlivých alternatívnych zdrojov energie spolu s hodnotením ich aktuálnej pozície na trhu. Ďalej sa v empirickej časti porovnáva využívanie podporných mechanizmov pre OZE v krajinách V4. V poslednej časti sa nachádzajú návrhy a odporúčania spolu so závermi, ku ktorým práca dospela.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, bioekonomika, Európska únia, V4

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited