Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production of Biomass and Renewable Energy Sources in Terms of Slovakia
Written by (author): Ing. Martin Kováčik
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR
Summary:Diplomová práca „Produkcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR“ je zameraná na produkciu biomasy ako i iných obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti na Slovensku veľmi diskutovanou otázkou. Práve biomasa má zo všetkých obnoviteľných zdrojov najväčší technicky využiteľný potenciál na Slovensku. V rámci biomasy má najväčší potenciál práve drevná biomasa. Hlavným cieľom práce je zistiť súčasný stav produkcie biomasy a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Praktická časť pozostáva z komparácie jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie, ich dovozu a vývozu, primárnej produkcie a hrubej konečnej spotreby. V poslednej časti je práca zameraná na analýzu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, ako i množstva vyrobenej elektriny vybranej bioplynovej stanice. Na základe analýzy prijatie záverov a návrhov na zlepšenie prevádzky bioplynovej stanice.
Key words:bioplynová stanica, biomasa, obnoviteľný zdroj energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited