Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern approaches of measuring business performance
Written by (author): Ing. Michaela Mesárošová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá jednotlivými prístupmi merania výkonnosti podniku. Moderné prístupy merania výkonnosti dopĺňa o klasické prístupy merania výkonnosti. Na základe týchto dvoch prístupov poskytuje komplexný prehľad o aktuálnej situácii v podniku. Diplomová práca sa rozdeľuje na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na definovanie pojmu výkonnosť podniku. Druhá kapitola opisuje jednotlivé prístupy merania výkonnosti podniku a posledné dve kapitoly sa zaoberajú klasickými a modernými prístupmi merania výkonnosti podniku a opisujú jednotlivé ukazovatele. Hlavným cieľom diplomovej práce je meranie a zhodnotenie výkonnosti konkrétneho podniku pomocou klasických a moderných ukazovateľov výkonnosti za obdobie šiestich rokov od 2013 do 2018. Praktická časť diplomovej práce pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá štruktúrou súvahy a analýzou výsledku hospodárenia. Druhá kapitola sa venuje analýze výkonnosti podniku pomocou klasických metód, ktorými sú rentabilita, likvidita, aktivita a zadlženosť. Tretia kapitola sa orientuje na analýzu pomocou moderných ukazovateľov, ktorými sú EVA, CFROI, CVA, RONA a CROGA. Posledná kapitola je zameraná na porovnanie a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov podľa klasických a moderných ukazovateľov.
Key words:výkonnosť podniku , moderné metódy , klasické metódy , ekonomická pridaná hodnota, peňažné toky, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited