Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1651
Univerzitní e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Proděkanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Diana Morová
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Oponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Finančno – ekonomická analýza slúži na podrobné preskúmanie finančného zdravia podnikateľského subjektu. Komplexnou analýzou finančného a ekonomického stavu daného podniku môžeme prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, prípadne odhaliť nedostatky a predísť tak možným finančným problémom. Hlavným cieľom diplomovej práce je finančná a ekonomická analýza nami vybraného podniku, t.j. Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, s.r.o. v Kolíňanoch, v horizonte rokov 2015 - 2017. Obsahom diplomovej práce je implementácia finančnej analýzy ex post a finančnej analýzy ex ante s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie vybraného podniku. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce pojednáva o základných pojmoch týkajúcich sa riešenej problematiky, t.j. vymedzenie pojmu finančno-ekonomická analýza, jej význam, úlohy, ciele, zdroje finančnej analýzy, a iné. Prehľad literatúry čerpáme z odbornej literatúry viacerých domácich i zahraničných autorov. Praktická časť je zameraná na splnenie parciálnych cieľov vo vzťahu k hlavnému cieľu, teda orientujeme sa na analýzu majetkovej a kapitálovej štruktúry, priamu analýzu intenzívnych indikátorov likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability, zhodnocujeme dodržiavanie zlatého bilančného pravidla, sústredíme sa na analýzu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia, prehľadu peňažných tokov, a prognózu finančného zdravia pomocou viacerých predikčných modelov. Údaje potrebné k vypracovaniu praktickej časti získavame z individuálnych účtovných závierok sledovaného podniku za obdobie 2015 – 2017, výročných správ, z webového portálu podniku, a tiež formou osobného rozhovoru so zamestnancami ekonomického úseku analyzovaného podniku. Spracovaním danej problematiky poukážeme na slabé a silné stránky vybraného podniku a navrhneme opatrenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu jeho finančnej i ekonomickej výkonnosti.
Klíčová slova:finančná analýza ex post, ekonomická analýza, predikcia, finančná analýza ex ante, podnik

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně