Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financial and economic analysis of the selected business entity
Written by (author): Ing. Diana Morová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Summary:Finančno – ekonomická analýza slúži na podrobné preskúmanie finančného zdravia podnikateľského subjektu. Komplexnou analýzou finančného a ekonomického stavu daného podniku môžeme prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, prípadne odhaliť nedostatky a predísť tak možným finančným problémom. Hlavným cieľom diplomovej práce je finančná a ekonomická analýza nami vybraného podniku, t.j. Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, s.r.o. v Kolíňanoch, v horizonte rokov 2015 - 2017. Obsahom diplomovej práce je implementácia finančnej analýzy ex post a finančnej analýzy ex ante s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie vybraného podniku. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce pojednáva o základných pojmoch týkajúcich sa riešenej problematiky, t.j. vymedzenie pojmu finančno-ekonomická analýza, jej význam, úlohy, ciele, zdroje finančnej analýzy, a iné. Prehľad literatúry čerpáme z odbornej literatúry viacerých domácich i zahraničných autorov. Praktická časť je zameraná na splnenie parciálnych cieľov vo vzťahu k hlavnému cieľu, teda orientujeme sa na analýzu majetkovej a kapitálovej štruktúry, priamu analýzu intenzívnych indikátorov likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability, zhodnocujeme dodržiavanie zlatého bilančného pravidla, sústredíme sa na analýzu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia, prehľadu peňažných tokov, a prognózu finančného zdravia pomocou viacerých predikčných modelov. Údaje potrebné k vypracovaniu praktickej časti získavame z individuálnych účtovných závierok sledovaného podniku za obdobie 2015 – 2017, výročných správ, z webového portálu podniku, a tiež formou osobného rozhovoru so zamestnancami ekonomického úseku analyzovaného podniku. Spracovaním danej problematiky poukážeme na slabé a silné stránky vybraného podniku a navrhneme opatrenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu jeho finančnej i ekonomickej výkonnosti.
Key words:finančná analýza ex post, ekonomická analýza, predikcia, finančná analýza ex ante, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited