Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Mariš, PhD.
Identification number: 170
University e-mail: martin.maris [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Graduate     
     
Final thesis     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Regionálna politika a podpora vidieckych regiónov v štátoch V-4
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Regionálna politika a podpora vidieckych regiónov v štátoch V-4
Summary:
Dizertačná práca je rozpracovaná v siedmich kapitolách. Jej cieľom je identifikovať rôzne prístupy krajín V4 pri uplatňovaní nástrojov regionálnej politiky, so špecifickým zameraním na periférne vidiecke regióny, za účelom návrhov odporúčaní pre zmierňovanie regionálnych disparít v krajinách V4. Objektom skúmania dizertačnej práce sú regióny krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Subjektom skúmania dizertačnej práce sú rôzne aplikované prístupy, nástroje a opatrenia regionálnej politiky jednotlivých krajín V4, za účelom riešenia medziregionálnych rozdielov, zvlášť medzi vidieckymi a urbanizovanými regiónmi. Výsledky dizertačnej práce vychádzajú z údajov získaných z realizácie sekundárneho výskumu. Sekundárny výskum je spracovaný z verejne dostupných štatistických databáz, štatistických úradov jednotlivých krajín V4. V záujme naplnenia hlavného a čiastkových vedeckých cieľov práce sme si stanovili tri hypotézy výskumu. Hypotézy výskumu sa zameriavajú na overenie základných východiskových predpokladov o existencii makroekonomických regionálnych disparít, priestorovej nerovnováhy v území a o pokračujúcej divergencii regionálneho rozvoja. Výsledky jednotlivých výskumných úloh potvrdili so štatistickou vierohodnosťou spoločné východiskové predpoklady na ktorých boli postavené hypotézy výskumu. Z hľadiska prínosu dizertačnej práce sú dôležité výsledky základného výskumu, načrtávajúce ďalšiu orientáciu práce a návrh odporúčaní na zmierňovanie medziregionálnych disparít a procesu divergencie medzi urbanizovanými a vidieckymi regiónmi.
Key words:
Regionálna nerovnováha, Regionálna politika, Vidiecke regióny, Divergencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited