Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Silvia Virághová, PhD.
Identification number: 17607
University e-mail: sebenova [at] is.uniag.sk
 

     
Lesson     Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of using marketing tools in school environment
Written by (author):
Department:
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti využívania marketingových nástrojov v prostredí škôl
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na riešenie problematiky možnosti využívania marketingových nástrojov v oblasti škôl. Teoretická časť je členená na tri časti. Prvá časť sa venuje manažmentu podniku, hierarchii manažmentu, manažérskym zručnostiam, kritickým faktorom a manažérskym rizikám. Ďalšia časť sa venuje marketingovému manažmentu, pretože tvorí súčasť celku. Posledná rozoberá pojmy, ako marketingová komunikácia, reklama, podpore predaja, osobný predaj, práca s verejnosťou a priamy marketing. Nasledujúce dve kapitoly sú venované určeniu cieľov práce a využitej metodike. Hlavnou časťou je vlastná práca, ktorá hodnotí využitie nástrojov marketingu v prostredí škôl, konkrétne ZŠ Tulipánová ul. Nitra. Využili sme aj metódu opytovania prostredníctvom dotazníka, ktorý bol predkladaný rodičom budúcich prvákov. Zisťovali sme, aký dojem spravil na rodičov deň otvorených dverí, zápis a aké sú ponúkané možnosti mimoškolských aktivít a športovania. Zisťovali sme, aké aspekty motivovali rodičov na zapísanie žiakov do prvého ročníka nami zvolenej základnej školy. Na konci práce je zoznam použitej literatúry. Dotazník, obrázky a fotografie školy sa nachádzajú v prílohách.
Key words:
manažment, marketingová komunikácia, školstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited