Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Monika Poláková
Identification number: 1779
University e-mail: monika.polakova [at] uniag.sk
 
prevádzková zamestnankyňa ŠD - Hostel A.Bernolak (YHaC)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis separate collection system waste in municipality Mojmírovce
Written by (author): Bc. Monika Poláková
Department: Department of Ecology (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
Summary:Komunálny odpad by sa mal v čo najväčšej možnej miere separovať, recyklovať, energicky zhodnocovať a čo najmenej spaľovať a skládkovať. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť a analyzovať stav separácie komunálneho odpadu v obci Mojmírovce v Nitrianskom samosprávnom kraji za roky 2006 -- 2014. Prostredníctvom dotazníkovej metódy posúdiť záujem obyvateľov o separovanie jednotlivých komodít komunálneho odpadu. V práci sme použili metódu analýzy, komparácie, syntézy, riadeného rozhovoru a dotazníkovú metódu. Zistili sme, že obyvatelia obce Mojmírovce najviac separujú plasty v množstve 3,91 kg na 1 obyvateľa, papier v množstve 6,08 kg na 1 obyvateľa, sklo v množstve 3,91 kg na 1 obyvateľa, zmesový komunálny odpad má klesajúci trend v množstve na 1 obyvateľa, veľkoobjemový odpad stúpajúci trend na 1 obyvateľa. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 91% obyvateľov pozná význam separácie komunálneho odpadu, 89% sa vyjadrilo, že je potrebná a patrí k nášmu každodennému životu. Najviac domácnosti separujú plasty 97%, papier 96%, sklo 71%, biologický odpad 72%. 62% obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s informovanosťou a celkovým systémom separácie v obci, 17% obyvateľov vyjadrilo nespokojnosť s harmonogramom vývozu a objemom zberných nádob. Dobrovoľne by sa do zberu odpadu v obci zapojilo 49% obyvateľov. 62% obyvateľov motivuje k separovaniu ochrana životného prostredia, 47% vidí motiváciu vo forme finančnej úľavy zo sadzby z poplatku za komunálny odpad.
Key words:Mojmírovce, komunálny odpad, separovaný zber, separácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited