Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Identification number: 1784
University e-mail: ivana.mezeyova [at] uniag.sk
 

Contacts          
     
Final thesis
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Influence of genotype, date of harvest and differentiated nutrition on yield and qualitative parameters in herb and seed of selected Ocimum spp. members
Written by (author):
Department:
Department of Vegetable Production (FZKI)
Opponent 1:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Opponent 3:
doc. RNDr. Peter Boleček, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vo vňati a osive vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Summary:
Bazalka (Ocimum spp.) patrí medzi najvyhľadávanejšie koreniny stredomorskej kuchyne, pričom je s obľubou používaná aj na našom území. Úžitkovou časťou je najmä vňať, v posledných rokoch v rámci rozširovania dietologických možností, bývajú ponúkané a využívané aj jej semená. Vňať aj osivo vybraných zástupcov bazaliek boli za týmto účelom preskúmané so zreteľom na výšku úrod, vybrané kvalitatívne (obsah silíc, chlorofylov, karotenoidov, celkových polyfenolov (TPC), antioxidačnú aktivitu (AA), selén a i. vybrané mikro - a makroprvky), a fyziologické (klíčivosť osiva, dynamika klíčenia) parametre v rámci dvoch zberoch v prípade vňate, a dvoch rokov (hodnotenie osiva). Z hľadiska výšky úrod čerstvej vňate dosiahli bazalky hodnoty v poradí ´Red Rubin´ (17,54 t/ha), Tulsi (17,23 t/ha), ´Dark Green´ (14,69 t/ha) a ´Purple Ruffles´ (4,89 t/ha). Na základe testovaných kvalitatívnych parametrov vo vňati boli zistené v Tulsi - najvyšší obsah prirodzene zabudovaného Se do vňate (bez fortifikácie), najvyšší obsah chlorofylu a a b, najvyšší obsah karotenoidov, v ´Red Rubin´ najvyšší obsah silíc vo vňati, v odrode ´Dark Green´- najvyššia hodnota AA a v odrode ´Purple Ruffles´ - najvyšší obsah celkových polyfenolov. Na základe testovaných fyziologických a kvalitatívnych parametrov, ako aj minerálnych látok v osive boli detegované v Tulsi - najvyššie hodnoty klíčivosti osiva, najvyššia hodnota antioxidačnej aktivity, najvyšší obsah Mg, Na, Fe, Zn, v ´Dark Green´ - najvyšší obsah celkových polyfenolov a najvyšší obsah Ca, v odrode ´Cinamonette´ - najvyšší obsah prirodzene zabudovaného Se do osiva (bez fortifikácie) a najvyšší obsah K. Vplyv termínu zberu bol signifikantný (P < 0,05) na výšku úrod, obsah selénu vo vňati, obsah silíc vo vňati, obsah karotenoidov vo vňati, obsah TPC a antioxidačnú aktivitu. Foliárne hnojenie selénanom sodným v dávke 5 mg Se.m-2 viacnásobne zvýšilo obsah selénu tak vo vňati, ako aj v osive bazaliek, pričom nemalo vplyv na výšku úrod ani na ďalšie testované antioxidanty, či fyziologické parametre. Naopak v prípade niektorých došlo pod vplyvom aplikácie foliárneho hnojenia selénom k ich navýšeniu - chlorofyly a a b, karotenoidy, TPC vo vňati, prvkov Ca, Na, K. V testovaných bazalkách bol obsah železa vyšší ako v prípade obľúbenej chie (napr. pri Tulsi o 250 %), čím by sa mohlo považovať za významný zdroj tohto prvku. Získané výsledky predkladanej habilitačnej práce poskytujú pohľad na nové možnosti využitia bazalky pri fortifikácii selénanom sodným, z hľadiska obsahu nutričných látok, či využitia osiva na konzum, ktoré je v porovnaní s vňaťou na tieto účely stále nedocenené.
Key words:
bazalka, úroda, selén, fortifikácia, antioxidanty

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited