Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Identifikačné číslo: 179
Univerzitný e-mail: zdenka.kadekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Spoločenská marketingová koncepcia v praxi potravinárskych podnikov: sociálne a ekonomické benefity.
Autor: Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Oponent 2:doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spoločenská marketingová koncepcia v praxi potravinárskych podnikov: sociálne a ekonomické benefity.
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca rieši problematiku uplatňovania spoločenskej marketingovej koncepcie v praxi potravinárskych podnikov na Slovensku a z nej plynúce sociálne a ekonomické benefity. Predmetom skúmania boli aktivity z oblasti marketingovej komunikácie, najmä vzťah s verejnosťou (PR) a jeho vybranými nástrojmi - event marketingom, publicitou a vzdelávaním. V rámci riešenia predmetnej problematiky boli analyzované údaje o využívaní PR na Slovensku aj vo svete. Uvedené údaje sú dôležité z pohľadu prvotnej analýzy situácie na trhu. Samotný prieskum uplatňovania spoločenskej marketingovej koncepcie v praxi bol realizovaný v 123 potravinárskych podnikoch na Slovensku. Prieskum ukázal, že využívanie nástrojov PR prináša potravinárskym spoločnostiam významné sociálne a ekonomické benefity. 80% skúmaných podnikov organizuje eventy, publicitu využíva až 94% oslovených potravinárskych podnikov a vzdelávanie využíva vo svojej praxi 87% skúmaných potravinárskych podnikov. Pod pojmom sociálne benefity plynúce z uplatňovania PR aktivít možno rozumieť budovanie a ochranu dobrého mena spoločnosti a zvýšenie povedomia v očiach verejnosti. Dobré meno spoločnosti vedie zákazníkov k tomu, aby do tejto spoločnosti smerovali počas realizácie nákupných rozhodnutí. PR tak vytvárajú predpoklad pre ekonomický rast podniku a jeho prosperitu, ako aj schopnosť obstáť v tvrdej konkurencii, v ktorých vidíme ekonomické benefity plynúce z uplatňovania PR aktivít v praxi podnikov. Prieskum potvrdil, že v potravinárskych spoločnostiach so zahraničnou účasťou je využívanie nástrojov PR využívané viac, ako v potravinárskych spoločnostiach bez zahraničnej účasti a to takmer dvojnásobne. Pri rozdelení podnikov podľa odvetvia výroby sme zistili, že využívanie PR aktivít je v jednotlivých kategóriách rôzne. Pri analýze organizovania eventov tieto najviac organizujú najviac podniky patriace do skupiny výrobcov nealkoholických nápojov, ďalej alkoholických nápojov, cukroviniek a mlieka. Eventy vôbec neorganizujú podniky z oblasti mäsovýroby a podniky zaoberajúce sa výrobou pečiva. Všetky analyzované podniky využívajú vo veľkej miere vzdelávanie svojich zamestnancov pomocou školení. Zistili sme, že pri analýze podnikov z hľadiska veľkosti podnikov, ktorá je determinovaná počtom zamestnancov, percentuálny podiel organizovania eventov pre širokú verejnosť rastie s priemerným počtom zamestnancov v potravinárskych podnikoch. Takisto podiel vzdelávania vlastných zamestnancov pomocou školení rastie s veľkosťou podniku. Analýzou uplatňovania aktivít PR a reklamy v praxi potravinárskych podnikov bola potvrdená skutočnosť, že hoci je reklama veľmi nákladná, potravinárske podniky na Slovensku využívajú reklamu na svoju propagáciu vo väčšej miere než nástroje PR.
Kľúčové slová:Public Relations (PR), potravinárske podniky, sociálne a ekonomické benefity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene