Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Identifikační číslo: 181
Univerzitní e-mail: peter.stuchly [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra informatiky (FEM)

     Absolvent          Závěrečná práce     
Projekty
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Ing. Eva Hlušková, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
Abstrakt:
V súčasnej dobe musia spoločnosti neustále bojovať s pretrvávajúcou neistotou ak chcú prežiť v tvrdej konkurencii na globálnom trhu. Túto neistotu sa pokúšajú aspoň zmierniť. Každá z úspešných spoločností sa o to snaží trochu iným spôsobom -- volí inú stratégiu. Jedno majú tieto snahy ale spoločné. Je to neustále rozvíjanie a prispôsobovanie systému riadenia ako vonkajším podmienkam, tak stratégii, ktorú sa rozhodli uplatňovať. Procesné riadenie, alebo Business Process Management, je dnes nezpochybniteľným nástupcom klasického funkcionálneho, líniovo-štábneho riadenia, ktoré sa rozvíjalo a zdokonaľovalo po desaťročia. Procesné riadenie je dnes vnímané medzi novými manažérskymi metódami a iniciatívami ako "výnimočná frontálna iniciatíva" a je presadzovaná teoretikmi riadenia ako jeden z najvýhodnejších, najkomplexnejších a najefektívnejších prístupov. Výsledkom tohto zápasu je jedinečná hodnota pre zákazníka, ktorá vždy vzniká ako výsledok účinne nastavených procesov. Naším cieľom nie je popísať presne a bez chýb všetky skupiny procesov, resp. všetky procesy prebiehajúce v spoločnosti. Základným cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť a skvalitniť informačný systém vo väzbe na konkrétnu skupinu procesov s dopadom na náklady spoločnosti. V súvislosti s uvedeným základným cieľom sú v práci koncipované viaceré čiastkové ciele. Na vypracovanie dizertačnej práce sme využili údaje z vybraných partnerských prevádzok spoločnosti za účelom splnenia základného cieľa práce. V práci sme použili Model procesných nákladov, na základe ktorého sme zhodnotili jednotlivé činnosti v rámci vybraného procesu. Výsledky sme prezentovali formou grafických metód V prvej časti dizertačnej práce sme sa zamerali na charakteristiku prostredia v ktorom výskum prebieha, tj. na spoločnosť, ktorej sa výskum týka a na informačný systém, ktorý zabezpečuje správu jednotlivých procesov v spoločnosti. Vo väzbe na informačný systém sme ďalej analyzovali služby, ktoré spoločnosť poskytuje a ktoré sú spracovávané v predstavenom informačnom systéme. Následne vo väzbe na informačný systém sú uvedené aj jednotlivé procesy, z ktorých sa zameriame na jeden vybraný, konkrétne na proces zriaďovania služieb. V rámci uvedeného procesu sledujeme jednotlivé činnosti vynakladané v procese zriaďovania služieb a náklady na tieto činnosti. Aplikovaním Modelu procesných nákladov sme poukázali na činnosti, pri ktorých je efektívne využitie vynakladaných nákladov na nedostatočnej úrovni. Preto bolo nevyhnutné identifikovať dôvody, ktoré tento stav zapríčiňujú a následne formulovať návrhy, ktoré by mali mať dopad na vyššie efektívne využitie vynakladaných nákladov týkajúcich sa jednotlivých činností, ktoré sú administrované analyzovaným informačným systémom.
Klíčová slova:
informačný systém, skupina procesov, proces, činnosti, náklady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně