Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Identification number: 1933
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Genetic markers of production and reproduction of cattle
Written by (author):
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Opponent 1:
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Opponent 3:Ing. Silvia Mindeková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Genetické markéry produkcie a reprodukcie hovädzieho dobytka.
Summary:
Cieľom práce bola detekcia polymorfizmu génov kódujúcich leptín (LEP/Sau3AI), leptínový receptor (LEPR/T945M), rastový hormón (GH/AluI) a špecifický transkripčný faktor hypofýzy (Pit-1/HinfI) a hodnotenie ich vplyvu na celoživotnú mliekovú úžitkovosť -- produkciu mlieka, tuku a bielkovín (kg) a reprodukciu -- vek pri prvom otelení, medziobdobie, servis periódu a inseminačný interval v populáciách rozdielnych plemien dobytka. Na genotypovanie kandidátskych génov prostredníctvom metód PCR-RFLP a multiplex PCR-RFLP bolo celkovo použitých 52 vzoriek genómovej DNA býkov plemena charolais, 353 vzoriek slovenského strakatého dobytka a 85 vzoriek kráv pinzgauského plemena. Populáciu slovenského strakatého plemena tvorilo 57 býkov a 296 kráv, pochádzajúcich od štyroch chovateľov. Po štiepení reštrikčnými enzýmami boli v populáciách detekované alely s frekvenciami: LEP/Sau3AI A (0,69-0,83) a B (0,17-0,31); LEPR/BseGI C (0,91-0,96) a T (0,04-0,09); GH/AluI L (0,62-0,71) a V (0,29-0,38) a Pit-1/HinfI A (0,25-0,40) a B (0,60-0,75). Na základe pozorovaných a očakávaných frekvencií genotypov boli populácie naprieč lokusmi v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (P>0,05). Pozorovaná heterozygotnosť analyzovaných lokusov v populáciách sa prejavila v ich nízkom alebo strednom polymorfnom informačnom obsahu: LEP 0,28 (He 0,32), LEPR 0,11 (He 0,10), GH 0,34 (He 0,44) a Pit-1 0,34 (He 0,45). V rámci odhadu genetickej variability boli zistené v sledovaných populáciách negatívne hodnoty fixačných indexov, indikujúce dostatok až nadbytok heterozygotných jedincov. Pozitívne hodnoty fixačných indexov boli pozorované iba v populácii býkov plemena charolais pre lokusy LEP/Sau3AI (0,069) a GH/AluI (0,197). Hodnota indexov FST (0,010-0,023) v metapopulácii slovenských strakatých kráv poukázala na veľmi nízku genetickú diferenciáciu frekvencií alel medzi sledovanými subpopuláciami kráv. Zníženie genetickej variability lokusov v subpopuláciách kráv mohlo byť spôsobené umelou selekciou zvierat v chovoch. Asociačné vzťahy medzi hodnotenými genetickými markérmi a ukazovateľmi celoživotnej mliekovej úžitkovosti a reprodukcie v populáciách pinzgauských a slovenských strakatých kráv boli analyzované parametrickými T-testami a lineárnymi modelmi. Štatisticky preukazné asociácie boli zistené medzi genotypmi LEP/Sau3AI a celoživotnou mliekovou úžitkovosťou. Preukazne vyššiu (P<0,01) produkciu mlieka, bielkovín a tuku (kg) vykazovali kravy s AA genotypom markéra LEP/Sau3AI. Analýza reprodukčných ukazovateľov v populácii slovenských strakatých kráv preukázala signifikantný vzťah iba medzi genotypmi markéra LEPR/T945M a dĺžkou medziobdobia medzi 1. a 2. laktáciou. Medziobdobie bolo preukazne kratšie u kráv s genotypom CT (P<0,05). Medzi ostatnými hodnotenými markérmi a variabilitou produkčných a reprodukčných ukazovateľov neboli zistené signifikantné asociácie (P>0,05). Na základe výsledkov práce boli gény LEP a LEPR potvrdené ako kandidátske pre ďalšie štúdie v iných populáciách hovädzieho dobytka.
Key words:
hovädzí dobytok, RFLP, polymorfizmus, Pit-1, PCR, LEPR,, LEP, GH

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited