Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Identifikačné číslo: 1933
Univerzitný e-mail: nina.moravcikova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Genetické markéry produkcie a reprodukcie hovädzieho dobytka.
Autor: Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Oponent 1:
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Oponent 3:Ing. Silvia Mindeková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Genetické markéry produkcie a reprodukcie hovädzieho dobytka.
Abstrakt:
Cieľom práce bola detekcia polymorfizmu génov kódujúcich leptín (LEP/Sau3AI), leptínový receptor (LEPR/T945M), rastový hormón (GH/AluI) a špecifický transkripčný faktor hypofýzy (Pit-1/HinfI) a hodnotenie ich vplyvu na celoživotnú mliekovú úžitkovosť -- produkciu mlieka, tuku a bielkovín (kg) a reprodukciu -- vek pri prvom otelení, medziobdobie, servis periódu a inseminačný interval v populáciách rozdielnych plemien dobytka. Na genotypovanie kandidátskych génov prostredníctvom metód PCR-RFLP a multiplex PCR-RFLP bolo celkovo použitých 52 vzoriek genómovej DNA býkov plemena charolais, 353 vzoriek slovenského strakatého dobytka a 85 vzoriek kráv pinzgauského plemena. Populáciu slovenského strakatého plemena tvorilo 57 býkov a 296 kráv, pochádzajúcich od štyroch chovateľov. Po štiepení reštrikčnými enzýmami boli v populáciách detekované alely s frekvenciami: LEP/Sau3AI A (0,69-0,83) a B (0,17-0,31); LEPR/BseGI C (0,91-0,96) a T (0,04-0,09); GH/AluI L (0,62-0,71) a V (0,29-0,38) a Pit-1/HinfI A (0,25-0,40) a B (0,60-0,75). Na základe pozorovaných a očakávaných frekvencií genotypov boli populácie naprieč lokusmi v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (P>0,05). Pozorovaná heterozygotnosť analyzovaných lokusov v populáciách sa prejavila v ich nízkom alebo strednom polymorfnom informačnom obsahu: LEP 0,28 (He 0,32), LEPR 0,11 (He 0,10), GH 0,34 (He 0,44) a Pit-1 0,34 (He 0,45). V rámci odhadu genetickej variability boli zistené v sledovaných populáciách negatívne hodnoty fixačných indexov, indikujúce dostatok až nadbytok heterozygotných jedincov. Pozitívne hodnoty fixačných indexov boli pozorované iba v populácii býkov plemena charolais pre lokusy LEP/Sau3AI (0,069) a GH/AluI (0,197). Hodnota indexov FST (0,010-0,023) v metapopulácii slovenských strakatých kráv poukázala na veľmi nízku genetickú diferenciáciu frekvencií alel medzi sledovanými subpopuláciami kráv. Zníženie genetickej variability lokusov v subpopuláciách kráv mohlo byť spôsobené umelou selekciou zvierat v chovoch. Asociačné vzťahy medzi hodnotenými genetickými markérmi a ukazovateľmi celoživotnej mliekovej úžitkovosti a reprodukcie v populáciách pinzgauských a slovenských strakatých kráv boli analyzované parametrickými T-testami a lineárnymi modelmi. Štatisticky preukazné asociácie boli zistené medzi genotypmi LEP/Sau3AI a celoživotnou mliekovou úžitkovosťou. Preukazne vyššiu (P<0,01) produkciu mlieka, bielkovín a tuku (kg) vykazovali kravy s AA genotypom markéra LEP/Sau3AI. Analýza reprodukčných ukazovateľov v populácii slovenských strakatých kráv preukázala signifikantný vzťah iba medzi genotypmi markéra LEPR/T945M a dĺžkou medziobdobia medzi 1. a 2. laktáciou. Medziobdobie bolo preukazne kratšie u kráv s genotypom CT (P<0,05). Medzi ostatnými hodnotenými markérmi a variabilitou produkčných a reprodukčných ukazovateľov neboli zistené signifikantné asociácie (P>0,05). Na základe výsledkov práce boli gény LEP a LEPR potvrdené ako kandidátske pre ďalšie štúdie v iných populáciách hovädzieho dobytka.
Kľúčové slová:
hovädzí dobytok, RFLP, polymorfizmus, Pit-1, PCR, LEPR,, LEP, GH

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene