Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Richter, PhD.
Identification number: 19900
University e-mail: martin.richter [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Determinants of the Food Supply Chain Functioning and its Impact on the Market with Agri-food Products
Written by (author): Ing. Martin Richter, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Opponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
Summary:Jedným z najväčších problémov, ktorým čelí globálna spoločnosť dne, je problém hladu a nedostatku potravín. Vzhľadom k tomu, že lehota pre niektoré sociálne a technologické riešenie je dlhá, treba vybudovať dlhodobý koncepčný rámec pre globálnu politiku potravinovej a výživovej bezpečnosti (FNS). Navrhovaná dizertačná práca sa zameriava na zlepšenie pripravenosti potravinového systému, tým, že poskytuje prostriedky na zmiernenie rizík a neistôt vo svetovom systéme výroby potravín spôsobené hospodárskymi a klimatickými šokmi a zároveň poskytuje riešenia pre udržateľný hospodársky rast. Projekt dizertačnej práce poskytuje analytické nástroje s cieľom experimentovať, analyzovať a koordinovať účinky krátkodobých a strednodobých politík, čím sa umožní uplatnenie konzistentných, koherentných, dlhodobých stratégií so žiaducimi dôsledkami. Potravinový systém je analyzovaný vo vzťahu k ekosystému, energetiky a finančných trhov, z ktorých všetky sú potenciálnymi zdrojmi šokov, ktoré môžu narušiť potravinový systém. Okrem toho, daná problematika je skúmaná vo svetle základných spoločenských trendov a meniacich sa postojov k spotrebe a výrobe potravín. Projekt kladie dôraz na rôznorodosť výziev FNS v rôznych krajinách a regiónoch. Projekt prináša nové empirické dôkazy o determinantoch globálnej FNS, a klasifikuje regióny a životaschopnosť systémov podľa typológie. Mal by sa vypracovať systém harmonizovaných údajov a nástrojov modelovania pre potreby rôznych ekonometrických odhadov (v krátkodobom horizonte) a výhľadové analýzy o budúcich tendenciách potravinovej a výživovej bezpečnosti. Dôležitým prínosom navrhovanej témy dizertačnej práce bude participácia v rámci štúdia v oblasti potravinárskej bezpečnosti v EÚ, jej determinanty a politické dôsledky (s dôrazom na Nové členské krajiny EÚ) a možno aj vypracovanie prípadovej štúdie o Slovensku, v rámci 7. rámcového projektu EÚ s názvom: Hospodárske, spoločenské a politické podmienky pre uspokojovanie potravinových potrieb sveta (Food Secure).
Key words:Food Secure, Potravinový systém, Potravinová bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited