Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: lukas.hleba [at] uniag.sk
 

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Antibiotic resistance of microorganisms in relation to foodstuffs
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Opponent 1:prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Opponent 2:Ing. Vladimír Foltys, PhD.
Opponent 3:
doc. RNDr. Leona Buňková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Antibiotická rezistencia mikroorganizmov vo vzťahu k potravinám
Summary:
Antibiotická rezistencia je schopnosť mikroorganizmov odolávať letálnym alebo inhibičným vplyvom antibiotík. Rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám je v dnešnej dobe veľmi závažným problémom, ktorý sa týka nás všetkých. Ochorenia spôsobené rezistentnými baktériami sú len veľmi ťažko liečiteľné a finančne vysoko nákladné. Antibiotiká sú jedinými prostriedkami ako účinne bojovať proti bakteriálnym ochoreniam. Vznik a šírenie rezistencie preto spôsobuje obrovské problémy. Preto je dôležité monitorovať rezistenciu mikroorganizmov v prostredí a udržať jej hladinu na takej úrovni aby sme účinnosť antibiotík nestratili. Pre testovanie antibiotickej rezistencie sme použili vzorky z rôznych zdrojov hospodárskych odvetví. Pre naše experimenty sme použili rektálne výtery a odbery z tráviacich traktov rôznych druhov zvierat (hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kurčatá, kačice, ryby). Taktiež sme vzorky odoberali z mlieka a mliečnych produktov (syry, žinčica, bryndza, oštiepky, parenice a pod.). Zaujímavosťou boli odbery z tráviacich traktov včiel a vzorky z peľu Brezy previsnutej. Pre testovanie antibiotickej rezistencie čeľade Enterobacteriaceae, rod Enterococcus spp. a iné bakteriálne druhy nepatriace do týchto skupín sme použili diskovú difúznu metódu na Mueller Hinton agare a interpretačné tabuľky od EUCAST. Pre testovanie antibiotickej rezistencie skupiny laktobacilov sme použili MIC metódu s pomocou MIC stripov na kombinovanom agare 9:1 (Mueller Hinton agar 90 % : MRS 10 %) a použili interpretačné tabuľky EFSA. Na identifikáciu mikroorganizmov sme v práci využili mnoho metodík, od jednoduchých základných identifikácií na chromogénnych agaroch, cez biochemické metódy, molekulárno-genetické metódy pomocou PCR reakcie až po najmodernejšie metódy identifikácie pomocou MALDI TOF MS Biotyper. Najväčšiu rezistenciu sme zistili pre antibiotikum ampicilín, kde hodnota rezistencie bola 33,13 %. Celkovo sme u čeľadi Enterobacteriaceae detekovali rezistenciu k 10 antibiotikám, ktoré sú následne usporiadané v poradí od najväčšej po najmenšiu hodnotu rezistencie (ampicilín, streptomycín, tetracyklín, levofloxacín, piperacilín, cefotaxím, chloramfenikol, amikacín, ceftriaxón a ofloxacín). Rovnako sme pri mnohých druhoch zistili rezistenciu k viacerým antibiotikám súčasne. Najväčší počet rezistentných génov niesla baktérie Salmonella enterica ser. Typhimurium. Najväčšiu rezistenciu tvorili baktérie z čeľade Enterobacteriaceae na penicilínové antibiotiká. Taktiež sa zistila rezistencia na tetracyklíny, aminoglykozidy, fluorochynolóny, cefémy a fenikoly. Rezistencia na chynolóny a karbapenémy sa u čeľade Enterobacteriaceae nepotvrdila. Rezistencia u laktobacilov sa pohybovala v závislosti od vzoriek. Vo vzorkách izolovaných z mlieka bola najvyššia rezistencia laktobacilov na ampicilín, podobne ako u čeľade Enterobacteriaceae. Ďalej nasledovala rezistencia na vankomycín a erytromycín. Rezistenciu na gentamicín sme u vzoriek z mlieka a mliečnych výrobkov nedetekovali. Vo vzorkách izolovaných z tráviacich traktov včiel bola situácia s rezistenciou laktobacilov odlišná, kde sme najvyššiu mieru rezistencie zistili pri vankomycíne, ďalej gentamicíne, ampicilíne a erytromycíne. Rezistenciu k meropenému sme u laktobacilov nepotvrdili. Pri rode Enterococcus spp., sme rezistenciu zisťovali pre konkrétne druhy a detekovali sme rezistenciu na tetracyklín, streptomycín, chloramfenikol, ampicilín, kyselinu nalixidovú, oxacilín a piperacilín. Antibiotickú rezistenciu sme detekovali aj pri iných druhoch a rodoch, ktoré sme izolovali spolu čeľaďou Enterobacteriaceae alebo rodom Lactobacillus spp. Pri týchto druhoch sme detekovali aj rezistenciu k meropenému, čiže ku karbapenémovým antibiotikám, ktorú sme v predošlých experimentoch nedetekovali vôbec. Antibiotická rezistencia je problém, ktorý pretrváva, vzniká a rozširuje sa. Je preto dôležitou úlohou monitorovať prostredie v ktorom žijeme a identifikovať rezistentné baktérie aby sme sa nakoniec nedostali do doby pred objavom antibiotík, kedy však antibiotiká k dispozícii budú ale nebudú účinné v boji proti bakteriálnym ochorenia. Je tiež dôležité aby sme baktericídne a bakteriostatické účinky antibiotík zachovali aj pre budúce generácie.
Key words:
Mikrobiológia, Antibiotická rezistencia, Baktérie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited