Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Identification number: 207
University e-mail: jana.tkacova [at] uniag.sk
 

     
Graduate          Final thesis     
     
Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Antioxidant activity of lucerne meal and quality of chicken meat
Written by (author):
Department: Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. František Buňka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antioxidačná aktivita lucernovej múčky a kvalita kuracieho mäsa
Summary:Doktorandská dizertačná práca bola zameraná na zistenie antioxidačnej aktivity lucernovej múčky a jej vplyvu na kvalitu kuracieho mäsa. V experimentoch bol overovaný vplyv prídavku lucernovej múčky do kŕmnych zmesí v podiele 2, 4 a 6 % u finálneho typu kurčiat Ross 308 a Cobb 500. Cieľmi práce bolo sledovanie a vyhodnotenie účinkov biologicky aktívnych látok lucernovej múčky, a to schopnosť inhibície 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH) radikálu, bol stanovený obsah karotenoidov, flavonoidov a polyfenolov. Bol sledovaný a vyhodnotený vplyv biologicky aktívnych látok lucernovej múčky na udržateľnosť kvality kuracieho mäsa. V nadväznosti na tieto hlavné ciele boli stanovené čiastkové ciele. Bola overená účinnosť biologicky aktívnych látok lucernovej múčky in vivo s kurčatami určenými na produkciu mäsa. Bolo sledované osídlenie črevnej mikroflóry kurčiat, obsah sušiny a tuku v kuracom mäse. Bola sledovaná a vyhodnotená udržateľnosť kvality kuracieho mäsa prostredníctvom čísla kyslosti tuku, peroxidového čísla a aktivita superoxid dismutázy v závislosti od účinkov biologicky aktívnych látok lucernovej múčky a doby skladovania 0, 6, 9, 12 a 18 mesiacov pri -18 °C. Na porovnanie bola stanovená kontrolná skupina bez lucernovej múčky. Výsledkami predloženej práce bola potvrdená účinnosť biologicky aktívnych látok lucernovej múčky vo vzťahu ku kvalite kuracieho mäsa. Podiel 4 % lucernovej múčky v kŕmnych zmesiach neovplyvnil štatisticky preukazne (P>0,05) finálnu telesnú hmotnosť kurčiat. Výsledkami čísla kyslosti tuku bol potvrdený oxidačný proces tuku mäsa v závislosti od účinkov biologicky aktívnych látok lucernovej múčky v kŕmnych zmesiach a dĺžkou skladovania mäsa. Pri peroxidovom čísle bola zistená vysoká variabilita hodnôt. Účinnosť biologicky aktívnych látok lucernovej múčky na kvalitu kuracieho mäsa bola potvrdená štatisticky preukaznými rozdielmi (P<0,05) aktivity superoxid dismutázy. Na základe výsledkov experimentov získaných pri riešení predloženej práce bolo odporučené pokračovať vo výskume, hlavne čo sa týka hľadiska produkcie bezpečného finálneho produktu -- mäsa kurčiat a mechanizmu účinkov ďalších druhov biologicky aktívnych látok lucerny siatej. Krmivárskym firmám bolo odporučené používať podiel 4 % lucernovej múčky pri tvorbe receptúr kŕmnych zmesí pre kurčatá určené na produkciu mäsa a následná aplikácia v praxi. Vo vzťahu k spotrebiteľovi kuracieho mäsa bolo odporučené prijať legislatívne opatrenie na stanovenie maximálnej doby skladovania kuracieho mäsa 6 mesiacov pri -18 °C od zabitia kurčiat.
Key words:
lucernová múčka, kuracie mäso, tuk, oxidácia, antioxidačná aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited