Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Dráb, PhD.
Identification number: 210
University e-mail: stefan.drab [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

     
     
     Final thesis          
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Effect of barley variety and location on the selected technological parameters of malt
Written by (author):
Ing. Štefan Dráb, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv odrody a lokality na vybrané technologické parametre sladu
Summary:
Sladovnícka kvalita jačmeňa je výsledkom pôsobenia genetických a agroekologických faktorov. Chemické zloženie sladovníckeho jačmeňa a jeho technologické ukazovatele sú veľmi dôležité pre sladovnícky proces a následnú výrobu piva, preto musí byť jeho kvalita prísne hodnotená. Šľachtenie nových odrôd sladovníckeho jačmeňa vyžaduje analýzu mnohých parametrov zrna. Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv odrody, pestovateľskej lokality a ročníka na utváraní technologických parametrov sladu a pomocou proteomickej analýzy zachytiť zmeny proteómu jačmeňa a sladu. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené analýzou rozptylu s použitím Tukeyovoho a LSD testu. Bolo zistené, že odroda mala najväčší vplyv (P<0,01) na parametre: extrakt, relatívny extrakt pri 45 °C a diastatická mohutnosť. Pestovateľská lokalita mala najmenší vplyv na utváranie kvalitatívnych parametrov, ale preukazne (P<0,05) ovplyvnila obsah dusíkatých látok v zrne jačmeňa, extrakt, relatívny extrakt pri 45 °C, Kolbachovo číslo a obsah beta-glukánov v sladine. Vplyv ročníka bol potvrdený pri takmer všetkých parametroch s výnimkou extraktu a diastatickej mohutnosti. Najväčší štatisticky vysoko preukazný podiel ročníka bol zaznamenaný v rámci parametra Kolbachovo číslo. Proteomickou analýzou medzilokalitných rozdielov bolo identifikovaných 20 diferencií v proteínovom zastúpení vzoriek jačmeňa a 26 diferencií vo vzorkách sladu. Výsledky našej práce môžu byť využité šľachtiteľskými ústavmi, výskumnými pracoviskami a inštitúciami sladovníckeho a pivovarníckeho priemyslu.
Key words:
jačmeň sladovnícky, technologické parametre, odroda, proteomika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited