Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubica Zaťková, PhD.
Identification number: 2219
University e-mail: qzatkova [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Majetková a finančná situácia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
Zaťková, Ľubica -- Hacherová, Žofia
Majetková a finančná situácia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby. Final thesis. 2009. 144 p.
DAI
Dizertačné a habilitačné práce
2009
Details
2.
Novelizácia postupov účtovania s dopadom na majetok a zdroja krytia = The amendments of account manners with impact on assets and resources of settlement
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica
Novelizácia postupov účtovania s dopadom na majetok a zdroja krytia = The amendments of account manners with impact on assets and resources of settlement.  In Finančné riadenie a výkonnosť podnikov : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 14.9.2007. Košice : Ekonomická univerzita. (2007), ISBN 978-80-225-2343-1.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2007
Details
3.
Štrukturálne zmeny finančných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby = Structural changes in financial recourses in enterprises of agricultural primary production
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica
Štrukturálne zmeny finančných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby = Structural changes in financial recourses in enterprises of agricultural primary production.  In Rozvoj vidieka a štrukturálne zmeny v podnikateľských subjektoch v agrokomplexe : medzinárodná vedecká konferencia, Račkova dolina, 28. - 29. apríla 2010 = Rural development and structural changes companies in agrokomplex. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), p. 74--79. ISBN 978-80-552-0367-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/027-10/hacherova_zatkova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2010Details
4.
Trends of financial resources in agricultural enterprises of the Slovak Republic
Hacherová, Žofia -- Zaťková, Ľubica -- Ferenczi Vaňová, Alexandra
Trends of financial resources in agricultural enterprises of the Slovak Republic. In Sovremennye problemy razvitija nacionaľnoj ekonomiki : sbornik statej k meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Stavropoľ 21-22 maja 2009 g. Stavropoľ: OOO "Mir Dannych", 2009, p. 71--77. ISBN 978-5-91042-079-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2009Details
5.
Účtovanie o zásobách podľa IAS/IFRS v porovnaní so slovenskými právnymi predpismi = Accounting for inventories according to IAS/IFRS in comparison with Slovak law
Zaťková, Ľubica
Účtovanie o zásobách podľa IAS/IFRS v porovnaní so slovenskými právnymi predpismi = Accounting for inventories according to IAS/IFRS in comparison with Slovak law.  In Mladá veda 2007 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, Račkova dolina 21.-23. 11. 2007. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2007), p. 921--926. ISBN 978-80-8069-970-3.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2007Details
6.Účtovná závierka - východisko posúdenia majetkovej a finančnej situácie
Baloghová, Beatrix -- Zaťková, Ľubica
Účtovná závierka - východisko posúdenia majetkovej a finančnej situácie.  In Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a stredných podnikov v poľnohospodárstve : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 16. november 2007, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2007), ISBN 978-80-8069-967-3.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2007
Details
7.
Účtovníctvo ako súčasť podnikového informačného systému a nástroj kontrolingu
Michaláková, Jana -- Váryová, Ivana -- Zaťková, Ľubica
Účtovníctvo ako súčasť podnikového informačného systému a nástroj kontrolingu.  In MendelNET 2007 : evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia, Brno 2007. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. (2007), ISBN 978-80-903966-6-1.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2007Details
8.
Ukazovatele finančnej situácie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby = Indications of financial situation in companies of agricultural primary production
Zaťková, Ľubica -- Baculík, Peter
Ukazovatele finančnej situácie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby = Indications of financial situation in companies of agricultural primary production. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 16.-17. května 2007, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, p. 333--338. ISBN 978-80-213-1661-4.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2007
Details
9.Vykazovanie a oceňovanie biologického majetku z pohľadu medzinárodného účtovného štandardu 41 - poľnohospodárstvo = Recognition and measurement of biological assets according to international accounting standard 41 - agriculture
Zaťková, Ľubica -- Váryová, Ivana
Vykazovanie a oceňovanie biologického majetku z pohľadu medzinárodného účtovného štandardu 41 - poľnohospodárstvo = Recognition and measurement of biological assets according to international accounting standard 41 - agriculture.  In Medzinárodné vedecké dni 2008 : konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28.-30. mája 2008 Nitra, Slovenská republika = International scientific days 2008 : competitiveness and economic growth: European and national perspectives : proceedings of reviewed articles of International scientific conference, May 28.-30.2008 Nitra, the Slovak Republic. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2008), p. 1024--1029. ISBN 978-80-552-0061-3.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2008
Details
10.
Vykazovanie majetku v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a podľa slovenských právnych predpisov
Zaťková, Ľubica -- Baloghová, Beatrix
Vykazovanie majetku v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS a podľa slovenských právnych predpisov.  In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sbornik přispěvků, 12. 4. 2007 ve Zlíne. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. (2007), ISBN 978-80-7318-529-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2007
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.