Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identification number: 221
University e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Development, transformations and present structure of cultural vineyard landscape
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
Summary:
Práca je štúdiou vzniku a vývoja kultúrnej vinohradníckej krajiny v malokarpatskej oblasti na modelovom území Pezinka ako mestského typu vinohradníctva a štúdium aspektov, ktoré túto krajinu ovplyvňovali v priebehu jej vývoja a formovali jej stav do súčasnosti. Vinohradníctvo je výrazným prvkom, ktorý v priebehu dejín tohto mesta ovplyvňoval jeho hospodársku a kultúrnu oblasť vývoja a v súčasnosti je stále symbolom mesta. Cieľom práce bola analýza kultúrno-historických a vizuálno-estetických hodnôt vinohradníckej krajiny na katastrálnom území Pezinka a zhodnotenie potenciálu jej ďalšieho rozvoja. Je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú rozvinuté širšie vzťahy a prírodné podmienky záujmového územia. Druhá kapitola je venovaná vinohradníctvu v malokarpatskej oblasti v minulosti, so zameraním na mesto Pezinok. Ďalšia časť charakterizuje pestovanie viniča v minulosti a dnes so zameraním na sortiment pestovaného viniča a technológiu pestovania viniča v minulosti. Záverečná najrozsiahlejšia kapitola rieši súčasný stav a potenciál rozvoja vinohradníckej krajiny z pohľadu riešených hodnôt. Výsledkom problematiky je návrh možností využitia vinohradov ako poloverejného priestoru v celomestskom meradle.
Key words:
krajina, vinohradnícka krajina, vinohradníctvo, malokarpatská oblasť, Pezinok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited