Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka     Závěrečná práce
     
     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza funkcií plôch zelene areálu ZŠ Pukanec
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Ing. Martina Verešová, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analýza funkcií plôch zelene areálu ZŠ Pukanec
Abstrakt:Bakalárska práca, ktorej názov je "Analýza funkcií plôch zelene areálu základnej školy Pukanec" je zameraná na stav existujúcich plôch a porastov na záujmovej ploche. Na základe výsledkov analýz súčasného stavu a vypracovanej inventarizácii drevín navrhnúť nové aktivity pre zabezpečenie žiadaných funkcií v riešenom území. Časť práce je zameraná na priestory vyhradenej zelene -- školské areály. V ďalších častiach bolo poukázané na význam školskej záhrady pri základnej škole, že zeleň v blízkosti školských zariadení slúži viacerým účelom, z ktorých však najdôležitejší je náučný, okrasný a rekreačný. Aká je záhrada v okolí školy dôležitá nielen pre zdravie a vzdelávanie žiakov, ale aj pre krajinu. Podľa výsledkov celkového stavu pozemku bolo zistené, že sa tu nachádzajú prehustené výsadby stromov, veľkú časť riešeného územia tvoria len nevyužité trávnaté plochy, chodníky a spevnené plochy sú veľmi poškodené a chýbajú tu prvky malej architektúry. Z tohto dôvodu bola snaha zhotoviť taký ideový návrh, ktorým by sme v areáli školy vytvorili nielen vizuálne atraktívne, ale aj kompozične správne vyriešené záujmové prostredie. Súčasťou bakalárskej práce je analýza širších vzťahov, súčasného stavu, funkčno-priestorová, dopravno-urbanistická a historická analýza, kultúra a tradície a už spomínaný návrh ideovej štúdie.
Klíčová slova:
školská záhrada, vyhradená zeleň, Pukanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně