Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identifikační číslo: 245
Univerzitní e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Autor: Ing. Marián Hamada, PhD.
Pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Oponent 2:doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Oponent 3:doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Abstrakt:Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikovať špecifické postavenie vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a navrhnúť možnosti pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb vo vidieckych oblastiach. Čiastkovými cieľmi sú preskúmanie postavenia obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb, identifikácia špecifík vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a bariér, ktoré ich kvalitnému zabezpečovaniu na miestnej úrovni bránia, identifikácia priestorových rozdielov v zabezpečovaní sociálnych služieb pre seniorsku populáciu a návrh možností pre zlepšenie poskytovania sociálnych služieb na vidieku. Jadro práce má štyri hlavné súčasti: preskúmanie legislatívy a strategických dokumentov ako pozadia sociálnych služieb, regionálne porovnania v poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov, analýzu demografického vývoja a prípadovú štúdiu týkajúcu sa pohľadov na zabezpečovanie sociálnych služieb na troch vybraných územiach. V závere práce sú identifikované špecifické prvky postavenia vidieckych obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a navrhnuté niektoré možnosti skvalitnenia zabezpečovania sociálnych služieb vidieckymi obcami. Pri súčasnom demografickom vývoji a kompetenciách obcí je najmä pre malé a stredne veľké obce pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb nevyhnutná spolupráca, pričom navrhujeme ponechať v ich kompetencii iba terénne sociálne služby. Výsledky práce možno využiť pri ďalšej tvorbe a úprave legislatívy v tejto sfére a tiež pri vytváraní tlaku na spoluprácu obcí, ktorá je pri súčasnom stave municipálnej štruktúry jediným východiskom pre kvalifikované poskytovanie sociálnych služieb všetkými obcami.
Klíčová slova:populácia v poproduktívnom veku, sociálne služby, miestna samospráva, vidiek, demografický vývoj, poskytovateľ sociálnych služieb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně