Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Identification number: 24817
 
Support officer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Secretary - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Increasing the resilience of slopes against the effects of water erosion by technical and biological reclamation
Written by (author):
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 3:
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zvyšovanie odolnosti svahov pred účinkami vodnej erózie technickými a biologickými rekultiváciami
Summary:Protieróznym a stabilizačným opatreniam sa začne venovať zvýšená pozornosť väčšinou až keď dôjde k ohrozeniu občanov a ich majetku. Preto by bolo vhodnejšie predchádzať takýmto situáciám vybudovaním stabilizačných opatrení. Žiaľ tieto opatrenia patria k finančne a technicky náročným. Svah, na ktorom sme sa rozhodli naprojektovať stabilizačné opatrenia, bol už aj v minulosti problémovým. Oficiálne prvým evidovaným zosuvom bol zosuv v roku 1984. Po tomto zosuve bol vybudovaný oporný múr s odvodnením. Svah sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v katastrálnom území Gôtovany na BPEJ 0869412. V roku 2010 došlo opätovne k svahovému zosuvu, ktorý narušil nielen oporný múr ale aj stav vozovky, ktorá vedie k transformačnej stanici. Zosuv bol vyvolaný nadmerným zrážkovým úhrnom. Na svahu sa nachádzal v tom čase len TTP zložený prevažne z lúčnych rastlín. Nad úrovňou svahu bol vykonaný výrub lesa, ktorý tiež pôsobil nepriaznivo na stabilitu svahu. Rozhodli sme sa vykonať merania a za pomoci univerzálnej Wischmeier --Smithovej rovnice (1978) G = R.K.L.S.C.P sme stanovili pôdny odnos, ktorý spôsobovala vodná erózia. Tiež sme vypočítali povrchový odtok a naprojektovali sme zvodnú priekopu pre odľahčenie zasiahnutého územia. Stanovili sme aj ďalšie opatrenia a parametre pre záujmovú lokalitu ako napríklad určenie pôdneho druhu alebo navrhnutie georohoží (GMA) s určitými trávnymi druhmi. Naše merania potvrdili, že je potrebné riešiť vzniknutý problém v podobe zastabilizovania povrchu svahu, aby nedochádzalo k ďalším svahovým zosuvom a k následnej degradácii územia.
Key words:
zosuv, biologické stabilizačné opatrenia, erózia, stabilizácia, technické stabilizačné opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited