Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Identifikačné číslo: 24817
Univerzitný e-mail: dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
 

Kontakty          
Záverečná práca
     Projekty
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Zvyšovanie odolnosti svahov pred účinkami vodnej erózie technickými a biologickými rekultiváciami
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zvyšovanie odolnosti svahov pred účinkami vodnej erózie technickými a biologickými rekultiváciami
Abstrakt:
Protieróznym a stabilizačným opatreniam sa začne venovať zvýšená pozornosť väčšinou až keď dôjde k ohrozeniu občanov a ich majetku. Preto by bolo vhodnejšie predchádzať takýmto situáciám vybudovaním stabilizačných opatrení. Žiaľ tieto opatrenia patria k finančne a technicky náročným. Svah, na ktorom sme sa rozhodli naprojektovať stabilizačné opatrenia, bol už aj v minulosti problémovým. Oficiálne prvým evidovaným zosuvom bol zosuv v roku 1984. Po tomto zosuve bol vybudovaný oporný múr s odvodnením. Svah sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v katastrálnom území Gôtovany na BPEJ 0869412. V roku 2010 došlo opätovne k svahovému zosuvu, ktorý narušil nielen oporný múr ale aj stav vozovky, ktorá vedie k transformačnej stanici. Zosuv bol vyvolaný nadmerným zrážkovým úhrnom. Na svahu sa nachádzal v tom čase len TTP zložený prevažne z lúčnych rastlín. Nad úrovňou svahu bol vykonaný výrub lesa, ktorý tiež pôsobil nepriaznivo na stabilitu svahu. Rozhodli sme sa vykonať merania a za pomoci univerzálnej Wischmeier --Smithovej rovnice (1978) G = R.K.L.S.C.P sme stanovili pôdny odnos, ktorý spôsobovala vodná erózia. Tiež sme vypočítali povrchový odtok a naprojektovali sme zvodnú priekopu pre odľahčenie zasiahnutého územia. Stanovili sme aj ďalšie opatrenia a parametre pre záujmovú lokalitu ako napríklad určenie pôdneho druhu alebo navrhnutie georohoží (GMA) s určitými trávnymi druhmi. Naše merania potvrdili, že je potrebné riešiť vzniknutý problém v podobe zastabilizovania povrchu svahu, aby nedochádzalo k ďalším svahovým zosuvom a k následnej degradácii územia.
Kľúčové slová:
zosuv, biologické stabilizačné opatrenia, erózia, stabilizácia, technické stabilizačné opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene