Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Barboráková, PhD.
Identification number: 276
University e-mail: zuzana.barborakova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of toxigenic Aspergillus, Penicillium and Stachybotrys species and their metabolites in commodites of Slovak origin
Written by (author): Ing. Zuzana Barboráková, PhD.
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Opponent 2:doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
Opponent 3:prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium toxinogénnych rodov Aspergillus, Penicillium a Stachybotrys a ich metabolitov v komoditách domáceho pôvodu
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo sledovať výskyt toxinogénnych druhov mikromycét z rodov Aspergillus, Penicillium a Stachybotrys v komoditách domáceho pôvodu počas obdobia 2008 až 2012. V roku 2008/09 sme sledovali povrchovú a endogénnu mykocenózu 21 vzoriek pšenice letnej formy ozimnej zo 7 krajov stredného, východného a západného Slovenska so zameraním na rod Penicillium, ktorý sa vo vzorkách vyskytoval s frekvenciou 95,4 %. Vyizolovali sme 1275 izolátov 23 druhov penicílií. Nezistili sme výrazné rozdiely v druhovom zastúpení medzi jednotlivými krajmi, ale rozdiely v rozsahu mykocenózy. V roku 2010 sme sledovali endogénnu a povrchovú mykocenózu 3 vzoriek pšenice purpurovej farby a mykocenózu 4 mlynských frakcií (múka 1, múka 2, vymleté otruby a otruby) (n = 12), ktoré vznikli vymieľaním pšeničného zrna. Na stanovenie endogénnej mykocenózy zŕn sme použili metódu priameho ukladania povrchovo vysterilizovaných zŕn na agarové platne a na stanovenie povrchovej mykocenózy zŕn a mykocenózy mlynských frakcií platňovú zrieďovaciu metódu. Vyizolovali sme 106 izolátov penicílií (10 druhov), 7 izolátov aspergilov (2 druhy) a 1 izolát teleomorfného rodu Eurotium. Z pohľadu mlynských frakcií boli hubami najmenej kontaminované múka 1 a múka 2, najviac vymleté otruby a otruby. V roku 2010/11 sme sledovali mykocenózu 36 vzoriek chleba. Vo vzorkách chleba s prímesou jačmennej múky (n = 24) bol dominantný rod Penicillium a vo vzorkách s prímesou vlašských orechov (n = 12) rod Aspergillus, konkrétne druh Aspergillus flavus. Žiaden z testovaných izolátov A. flavus (n = 8) neprodukoval aflatoxíny B1 a G1. V období 2009 až 2011 sme sledovali mykocenózu 29 vzoriek syrov rokfortského typu zakúpených v obchodnej sieti na území SR. Vo všetkých vzorkách bol prítomný iba druh Penicillium roqueforti. Všetky testované izoláty P. roqueforti (n = 29) mali schopnosť produkovať rokfortín C a všetky (n = 15) PR toxín. Rokfortín C bol prítomný v 73,3 % vzoriek syrov, ktoré sme analyzovali po prinesení na katedru a vo všetkých vzorkách syrov (n = 15) po 3 mesiacoch skladovania pri 4 +- 1 °C v tme. V roku 2009 sme mykologicky vyšetrili 5 druhov bielych vín (Müller Thurgau, víno z biohrozna, Tramín červený, Chardonnay a Cabernet Sauvignon) v rôznych fázach výrobného procesu (neodkalená šťava, odkalená šťava, zasírený mušt, začiatok kvasenia, stred kvasenia, dokvasovanie a stočené víno). Proces výroby vína ovplyvňoval počet i druhové zastúpenie húb v hotovom víne. Najviac kontaminované boli začiatočné fázy výroby (neodkalená a odkalená šťava). Najväčší vplyv na redukciu húb malo sírenie muštu a proces kvasenia. V jednej vzorke (Tramín červený) bol počet húb v stočenom víne vyšší ako počet húb v neodkalenej a odkalenej šťave, teda v procese výroby došlo k porušeniu hygienických a technologických zásad. Z potenciálnych producentov ochratoxínu A sme zo vzoriek vín vyizolovali aspergily zo sekcie Nigri, žiaden izolát (n = 14) ale OTA neprodukoval. Vybrané izoláty mikromycét, ktoré sme získali z domácich komodít, sme testovali na ich schopnosť produkovať mykotoxíny TLC metódou (tenkovrstvová chromatografia) a počas zahraničných stáží HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia), resp. LC-MS/MS (kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou) analýzou. Výsledky zo štúdií sme použili na výrobu referenčných štandardov metabolitov (stachybotrylaktám, fumagilín, OTA.
Key words:Penicillium, Aspergillus, Stachybotrys, mykotoxíny, komodity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited