Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Identification number: 277
University e-mail: lubomir.belej [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Contacts     Graduate
     
Lesson     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Traceability of heat treated deer meat using DNA techniques
Written by (author): Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Department:
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Opponent 1:prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Opponent 2:
Ing. Pokorádi Jaroslav, PhD.
Opponent 3:prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vysledovateľnosť tepelne upraveného jelenieho mäsa použitím DNA techník.
Summary:Systémy vysledovateľnosti potravín zahrňujú uchovávanie záznamov a systémy sledovania, ktoré zaznamenávajú cestu potravín alebo zložky potravinárskeho výrobku od jej pôvodného dodávateľa cez všetky fázy spracovania až ku konečnému spotrebiteľovi. DNA umožňuje potravinárskemu priemyslu sledovať celé kusy mäsa z farmy až ku konečnému spotrebiteľovi. Ak je cieľom výskumu zistiť pôvod neznámej potraviny, môže byť použitie unikátnych vlastnosti DNA veľmi užitočné, pretože DNA obsahuje genetickú informáciu, ktorá je jedinečná pre každý organizmus. V našej práci sme sledovali vplyv tepelného procesu na vysledovateľnosť jelenieho mäsa. Jelenie mäso sme upravovali piatimi tepelnými operáciami: varením, pečením, vyprážaním, dusením a autoklávovaním. Na určenie pôvodu mäsa po tepelnom opracovaní bola použitá Real-Time PCR metóda s použitím SYBR Green I. Real-Time metóda je vhodným nástrojom na určenie tepelne opracovaného jelenieho mäsa. Táto metóda je vhodná pre všetky použité operácie (varenie, pečenie, vyprážanie, dusenie a autoklávovanie). Teplotu topenia produktov pri pozitívnej kontrolnej vzorke sme zistili na úrovni 80,46 °C. Pri ostaných skúmaných vzorkách sa charakteristické píky vytvorili pri teplote topenia v rozmedzí 80,64 °C až 82,29 °C, čo umožňuje potvrdenie špecificity sledovaných produktov jeleňa v jednotlivých vzorkách. Hodnotu variačného rozpätia (R) sme zaznamenali v rozmedzí 0,21 až 0,53. Študovali sme vplyv tepelného opracovania na kvalitu DNA jelenieho mäsa sledovaním intenzity fluorescencie. Významný účinok bol pozorovaný v okrajovej časti mäsa pri pečení, vyprážaní a dlhodobom autoklávovaní po dobu 180 minút. Hodnoty prahového cyklu boli zaznamenané v rozmedzí 13,25 až 31,34. Údaje o ôsmich mikrosatelitných lókusoch boli analyzované u 637 jeleňov z rôzneho miesta pôvodu. Použili sme strojové učenie ako prostriedok pre dolovanie dát na určenie pôvodu jelenieho mäsa. Ako najlepší štatistický model bol vybraný Bayesov naivný klasifikátor. Určovali sme pôvod mäsa z farmy a voľnej prírody. Celkový podiel chybne zaradených vzoriek bol 2,5 % pri ôsmich stanovených mikrosatelitoch a 5,6 % pri štyroch stanovených mikrosatelitoch. Študovali sme aj určenie pôvodu mäsa, pokiaľ ide o krajinu pôvodu. Celkový podiel chybne zaradených vzoriek bol 10,6 % pri ôsmich určujúcich mikrosatelitoch a 20,6 % pri štyroch mikrosatelitoch.
Key words:
vysledovateľnosť, DNA, PCR, jelenie mäso, tepelné opracovanie, hĺbková analýza dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited