Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identification number: 2804
University e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - AgroBioTech Research Centre (UP)

Contacts     Graduate     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regulatory effect of the TOR1 kinase on the growth of S. Pombe cells in responce to cadmium
Written by (author): Bc. Eva Šebová
Department: AgroBioTech Research Centre (UP)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Opponent:Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu Tor1 kinázy na rast buniek Schizosaccharomyces pombe v prítomnosti kadmia
Summary:Kadmium je ťažký kov, ktorý je pre bunky neesenciálny a jeho prítomnosť môže mať toxické až letálne pôsobenie. Táto experimentálna práca bola zameraná na schopnosť buniek modelového organizmu Schizosaccharomyces pombe vyrovnať sa so stresom, spôsobeným kadmiom. Bunky majú mnoho regulačných mechanizmov, ktoré sú zapojené do bunkového delenia, rastu a proliferácie, v závislosti od rôznych environmentálnych impulzov. Jedným z takýchto mechanizmov je v eukaryotických bunkách vysokokonzervovaná TOR (target of rapamycin) signálna dráha. TOR je serín/treonínová kináza a tvorí dva samostatné komplexy TORC1 a TORC2. V kvasinkách S. pombe sú prítomné dva homológy TOR kinázy a to tor1, ktorý je podjednotkou TORC2 a tor2, ktorý je podjednotkou TORC1. Predmetom skúmania v tejto práci je úloha tor1 signálnej dráhy pri vyrovnávaní sa bunky so stresom spôsobeným kadmiom. Na experimenty boli použité dva kmene buniek S. pombe, prvý bol kontrolný, divý typ a druhý, experimentálny, bol kmeň bez kinázy tor1. Experimentálne bola stanovená hodnota IC50, ktorá určuje koncentráciu inhibítora (Cd), pri ktorej sa dosahuje inhibícia schopnosti reprodukcie buniek na 50% a predstavovala 20 a 50M. Pri analýze rastu buniek kontrolného a experimentálneho typu bolo do tekutého média s bunkami kmeňov S. pombe, pridané kadmium v postupne klesajúcich koncentráciach pomocou log2 riedenia od 400M po 1,5652M. Následne bol spektrofotometricky detekovaný rozdiel v náraste množstva buniek od nultej hodiny po inkubácií vo vodnom kúpeli po 3 hodinách a bola vytvorená rastová krivka. Ďalším experimentom bola analýza rastu buniek vystavených pôsobeniu vysokej koncentrácie kadmia. V tomto prípade bol známy počet buniek kmeňa bez kinázy tor1 a divého typu kvasiniek 3 hodiny inkubovaný vo vodnom kúpeli v prítomnosti kadmia s koncentráciou 1mM, ktorý spôsobil akútny stres. Po troch hodinách boli bunky vysiate na misky s tuhým živným médiom a inkubované pri 30°C.Po 2 až 3 dňoch, boli spočítané a vzájomne porovnané vyrastené kolónie oboch typov buniek. Spot test bol posledným experimentom, pri ktorom boli vysiate bunky oboch kmeňov v počtoch 10000, 1000, 100 a 10 na misky s tuhým médiom s obsahom kadmia v koncentráciách 10, 20, 50 a 100M. Misky sa následne inkubovali 2-3 dni pri 30°C a po tomto čase sa analyzovala schopnosť rastu a delenia sa buniek. Vzájomné porovnanie rastových kriviek poukazuje na zvýšenú schopnosť rastu kvasiniek bez kinázy tor1 aj po dlhodobej expozícií a vysokej koncentrácií kadmia. S akútnym stresom, spôsobeným vysokými dávkami Cd, sa kmeň kvasiniek bez tor1 vysporiadal lepšie ako kontrola. Bunky bez tor1 kinázy sú schopné mitotického delenia na miskách s kadmiom omnoho lepšie ako divý typ, čo dokázal spot test. Výsledkom všetkých analýz je, že kináza tor1 je jednoznačne zapojená do metabolizmu kadmia a jej absencia zabezpečuje bunke vyššiu schopnosť vysporiadať sa s účinkami tohto ťažkého kovu. Presný mechanizmus, na akom táto signálna dráha funguje bude predmetom ďalšieho výskumu.
Key words:Schizosaccharomyces pombe, tor1, ťažké kovy, kadmium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited