Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identifikačné číslo: 2804
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

          Projekty          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Štúdium vplyvu Tor1 kinázy na rast buniek Schizosaccharomyces pombe v prítomnosti kadmia
Autor: Bc. Eva Šebová
Pracovisko:
Výskumné centrum AgroBioTech (UP)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium vplyvu Tor1 kinázy na rast buniek Schizosaccharomyces pombe v prítomnosti kadmia
Abstrakt:
Kadmium je ťažký kov, ktorý je pre bunky neesenciálny a jeho prítomnosť môže mať toxické až letálne pôsobenie. Táto experimentálna práca bola zameraná na schopnosť buniek modelového organizmu Schizosaccharomyces pombe vyrovnať sa so stresom, spôsobeným kadmiom. Bunky majú mnoho regulačných mechanizmov, ktoré sú zapojené do bunkového delenia, rastu a proliferácie, v závislosti od rôznych environmentálnych impulzov. Jedným z takýchto mechanizmov je v eukaryotických bunkách vysokokonzervovaná TOR (target of rapamycin) signálna dráha. TOR je serín/treonínová kináza a tvorí dva samostatné komplexy TORC1 a TORC2. V kvasinkách S. pombe sú prítomné dva homológy TOR kinázy a to tor1, ktorý je podjednotkou TORC2 a tor2, ktorý je podjednotkou TORC1. Predmetom skúmania v tejto práci je úloha tor1 signálnej dráhy pri vyrovnávaní sa bunky so stresom spôsobeným kadmiom. Na experimenty boli použité dva kmene buniek S. pombe, prvý bol kontrolný, divý typ a druhý, experimentálny, bol kmeň bez kinázy tor1. Experimentálne bola stanovená hodnota IC50, ktorá určuje koncentráciu inhibítora (Cd), pri ktorej sa dosahuje inhibícia schopnosti reprodukcie buniek na 50% a predstavovala 20 a 50M. Pri analýze rastu buniek kontrolného a experimentálneho typu bolo do tekutého média s bunkami kmeňov S. pombe, pridané kadmium v postupne klesajúcich koncentráciach pomocou log2 riedenia od 400M po 1,5652M. Následne bol spektrofotometricky detekovaný rozdiel v náraste množstva buniek od nultej hodiny po inkubácií vo vodnom kúpeli po 3 hodinách a bola vytvorená rastová krivka. Ďalším experimentom bola analýza rastu buniek vystavených pôsobeniu vysokej koncentrácie kadmia. V tomto prípade bol známy počet buniek kmeňa bez kinázy tor1 a divého typu kvasiniek 3 hodiny inkubovaný vo vodnom kúpeli v prítomnosti kadmia s koncentráciou 1mM, ktorý spôsobil akútny stres. Po troch hodinách boli bunky vysiate na misky s tuhým živným médiom a inkubované pri 30°C.Po 2 až 3 dňoch, boli spočítané a vzájomne porovnané vyrastené kolónie oboch typov buniek. Spot test bol posledným experimentom, pri ktorom boli vysiate bunky oboch kmeňov v počtoch 10000, 1000, 100 a 10 na misky s tuhým médiom s obsahom kadmia v koncentráciách 10, 20, 50 a 100M. Misky sa následne inkubovali 2-3 dni pri 30°C a po tomto čase sa analyzovala schopnosť rastu a delenia sa buniek. Vzájomné porovnanie rastových kriviek poukazuje na zvýšenú schopnosť rastu kvasiniek bez kinázy tor1 aj po dlhodobej expozícií a vysokej koncentrácií kadmia. S akútnym stresom, spôsobeným vysokými dávkami Cd, sa kmeň kvasiniek bez tor1 vysporiadal lepšie ako kontrola. Bunky bez tor1 kinázy sú schopné mitotického delenia na miskách s kadmiom omnoho lepšie ako divý typ, čo dokázal spot test. Výsledkom všetkých analýz je, že kináza tor1 je jednoznačne zapojená do metabolizmu kadmia a jej absencia zabezpečuje bunke vyššiu schopnosť vysporiadať sa s účinkami tohto ťažkého kovu. Presný mechanizmus, na akom táto signálna dráha funguje bude predmetom ďalšieho výskumu.
Kľúčové slová:
Schizosaccharomyces pombe, tor1, ťažké kovy, kadmium

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene