Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Identification number: 2804
University e-mail: miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - AgroBioTech Research Centre (UP)

Contacts     Graduate     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of cytotoxic effects of aluminium compounds on model organism, yeast Schizosaccharomyces pombe
Written by (author): Ing. Mário Drobný
Department: AgroBioTech Research Centre (UP)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Opponent:Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium cytotoxických účinkov hliníkových zlúčenín na modelovom organizme, kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Summary:ABSTRAKT Cieľom práce bolo dokázať, mieru rizikovosti Al, ako adjuvantnej zložky na eukaryotické bunky, kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zdrojom Al boli vakcíny z adjuvans vo forme adsorbovaného amorfného síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého a Al(OH)3. Inhibičná koncentráciu IC50 Al ovplyvnujúca vitalitu S. pombe bola stanovená na hodnotu 234,529 µM. Mitotické delenie kvasiniek S. pombe exponovaných Al v spot/drop teste vykazuje obmedzenie rastu buniek až pri použití 500 µM Al. V prípade vakcín ani dvojnásobná koncentrácia nemala negatívny dopad na vitalitu kvasiniek. Hodnotenie rastových kriviek S. pombe ukázalo výrazné utlmenie rastu buniek pri koncentrácii Al >250 µM. Vzorky vystavené Al z vakcín mali len nepatrný vplyv na rast buniek. Schopnosť kvasiniek absorbovať Al sme stanovovali pomocou ICP- OES. Vzorka s jednou vakcínou prijala 16 96,2 mg/kg Al, čím vykazuje väčšie množstvo prijatého Al ako vzorka s 500 µM Al(OH)3 (11 795,0 mg/kg Al). Vzorky (Vac2) s obsahom násobnej dávky vakcíny preukázali lepšiu využiteľnosť a do buniek sa dostalo skoro porovnateľné množstvo Al (23 056,1 mg/kg Al), ako pri vzorke s 1 mM Al(OH)3 (27 781,1 mg/kg Al). Kompozícia vakcín môžu potencovať prechod Al do buniek bez výraznejšieho negatívneho vplyvu na ich rast. Fluorescenčnou mikroskopiou sme sledovali vplyv Al na segregáciu chromozómov počas mitózy. V prípade vzorky s jednou vakcínou bol pomer nesprávnej segregácie chromozómov v pomere 2:100. Vzorka s použitím dvoch vakcín bola vyhodnotená v pomere 1:100. Dá sa preto konštatovať, že vakcíny nemajú výrazný negatívny vplyv na segregáciu chromozómov počas mitotického delenia. Pri hodnotení morfológie buniek sme sledovali zmeny bunkových štruktúr, dĺžku a šírku. Morfologické zmeny nastali pri použití 144 a 500 µM Al(OH)3 avšak vzorky S.pombe exponované Al z vakcín nevykazujú žiadne morfologické zmeny. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že Al vo vakcínach nevykazuje zásadný negatívny vplyv na rast, proliferáciu a delenie eukaryotických buniek.
Key words:Schizosaccharomyces pombe, alumíniové adjuvancia, bunkový cyklus, ICP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited