Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Viera Jalakšová
Identification number: 288
 

Contacts     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Vplyv alternatívnych systémov hospodárenia na akumuláciu olova
Hanáčková, Eva -- Kopčanová, Ľudmila -- Jalakšová, Viera
Vplyv alternatívnych systémov hospodárenia na akumuláciu olova. In Ekologické princípy hospodárenia na vybraných agroekosystémoch Slovenska : zborník referátov z vedeckého seminára, Nitra 10. decembra 1992. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, 1992, p. 166--173.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
1992Details
2.
Vplyv alternatívnych systémov pôdneho hospodárstva na akumuláciu olova, kadmia a ortuti v pôde a v dopestovaných plodinách
Hanáčková, Eva -- Jalakšová, Viera -- Lörincová, Katarína -- Kupčová, Ľudmila -- Pechová, Darina -- Grácová, Gabriela -- Hallová, Edita
The influence of alternative systems of soil management on accumulation of lead, cadmium and mercury in soil and in crop production. In Acta fytotechn., 50. Nitra: VŠP, 1995, p. 65--67. ISBN 80-7137-199-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách1995Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.