Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petra Bálešová, PhD.
Identifikačné číslo: 29572
Univerzitný e-mail: qbalesova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Synergia manažérskych a účtovných aspektov v informačnom systéme podniku
Autor: Ing. Petra Bálešová, PhD.
Pracovisko: Katedra účtovníctva (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Synergia manažérskych a účtovných aspektov v informačnom systéme podniku
Abstrakt:Predpokladom pre efektívne využívanie informácií v riadiacom procese manažérov je identifikácia ich informačných potrieb. Mnohí autori prisudzujú informáciám rozhodujúcu úlohu najmä v oblasti riadenia spoločnosti, kde dochádza k ich permanentnému zberu, rýchlemu spracovaniu a následne aj efektívnemu využitiu. A práve v oblasti riadenia a rozhodovania manažmentu spoločnosti má nezastupiteľnú úlohu účtovníctvo. Formovalo sa od dávnych čias ako systém, ktorý umožňuje zaznamenávať a poskytovať požadované informácie, ktoré sú svojím obsahom neoddeliteľnou súčasťou manažérskej práce. Účtovné informácie tvoria základ každého podnikového informačného systému. Cieľom dizertačnej práce je skvalitniť informačnú podporu manažérov využitím účtovných informácií z podnikového informačného systému. Za účelom efektívneho využívania informácií sa v podnikoch používajú systémy, ktorých dôležitou úlohou je produkovať kvalitné a relevantné informácie nevyhnutné pre riadiaci proces. Podnikové informačné systémy sú významným informačným zdrojom predstavujúcim rozsiahlu údajovú základňu. Nakoľko sa v nich uchovávajú dôležité dáta a informácie, ktoré dokážu ovplyvniť pozíciu podniku, manažment sa čoraz viac orientuje na efektívne zabezpečenie tohto významného interného zdroja. Zhodnotením súčasného stavu softvérového vybavenia dvoch hydinárskych spoločností sme získali údaje o aktuálne využívaných aplikáciách IS/IT v podnikoch, pričom sme sa zamerali aj na údaje nevyhnutné pre efektívne riadenie spoločností do budúcnosti. Na základe získaných údajov sme posúdili, ktoré oblasti informačného systému najviac uspokojujú informačné požiadavky manažérov. Zároveň sme vymedzili oblasti, ktorým bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko sme v nich videli možnosti skvalitňovania riadenia a rozhodovania a to využívaním účtovných informácií. V dnešnej dobe závisí úspech každej spoločnosti od rýchlosti spracovania dát a od schopnosti, čo najrýchlejšie získavať rozhodujúce informácie, ktoré umožňujú manažérom nielen včas reagovať na zmeny v okolí, ale aj v dostatočnom predstihu tieto zmeny predvídať. Preto je potrebné aby mali manažéri na všetkých úrovniach riadenia rýchly prístup k potrebným informáciám, ktoré sú dôležité pre strategické i taktické rozhodovanie. K tomu však potrebujú spoľahlivé informačné zázemie, dobre vypracovaný podnikový informačný systém, ktorý zvyšuje pružnosť a výkonnosť celej organizácie.
Kľúčové slová:informačný systém, manažment, účtovníctvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene