Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 

     
     
     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Impact of the Implementation of the LEADER Approach on Social Capital Development
Written by (author):
Ing. Martina Kovácsová
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv implementácie prístupu LEADER na rozvoj sociálneho kapitálu
Summary:
Táto práca sa zaoberá sociálnym kapitálom a jeho vplyvom na implementáciu prístupu LEADER vo vybraných MAS OZ RADOŠINKA a MAS CEDRON – NITRAVA. Základné pojmy, ktoré sú vymedzené v práci sú sociálny kapitál, prístup LEADER, Miestna akčná skupina (MAS). Práca sa zaoberá aj charakteristikou územia vybraných MAS, podporou projektov v rámci prístupu LEADER. Vo vlastnej práci postupne identifikujeme vzájomné vzťahy jednotlivých členov, hustotu väzieb vo vzťahoch v partnerstve, vplyv sociálneho kapitálu na hustotu daných väzieb. Vplyv sociálneho kapitálu je tým výraznejší čim hustejšie sú vzájomné väzby členov v partnerstve. Údaje boli získané z dotazníka a pomocou sieťovej analýzy UNICET nám poskytli obraz o vzájomných vzťahoch členov partnerstva. V závere práce hodnotíme výsledky zo sieťovej analýzy v nadväznosti na stanovené ciele v práci.
Key words:
sociálny kapitál, prístup LEADER, sieťová analýza, MAS, vzájomné vzťahy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited