Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 

          Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The impact of major events on local economy - case study of festival Skalické dni
Written by (author): Ing. Marcela Fodorová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Skalické dni
Summary:
Bakalárska práca bola koncipovaná so zámerom analyzovania vplyvu organizovaného podujatia na miestnu ekonomiku. Súčasne sme vymedzili pozitívne a negatívne efekty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou realizácie plánovaných podujatí. Predmetom prípadovej štúdie bol 26.ročník 3-dňového festivalu Skalické dni 2016, ktorý je spätý s remeselným jarmokom, históriou, hudbou a predstavuje ukončenie letnej turistickej sezóny. V teoretickej časti sme sa zamerali na ponímanie pojmu podujatie v cestovnom ruchu, ktoré zahraničná literatúra označuje pojmom event tourism. Praktická časť bakalárskej práce bola uskutočnená prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 207 respondentov. Jadrom prípadovej štúdie bolo kvantifikovanie príjmov, ktoré sú generované do miestnej ekonomiky prostredníctvom realizácie daného podujatia. Z jednotlivých odpovedí sme zistili informácie týkajúce sa vekovej štruktúry návštevníkov, ich pôvodu, a pod. Realizácia či už väčších alebo menších podujatí v regióne ma výrazný vplyv nielen na miestnu ekonomiku, ale ovplyvňuje i hľadisko environmentálne a sociálne.
Key words:
podujatie , eventový turizmus , Skalické dni , ekonomické efekty , miestna ekonomika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited