Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     
     
     Final thesis     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Regional interdependence of economic entitles
Written by (author):
Ing. Patrícia Jančová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov
Summary:
Predmetom tejto bakalárskej práce je identifikovanie typov väzieb medzi ekonomickými subjektmi vo vybranom regióne, konkrétne v mikroregióne Kalná nad Hronom, predovšetkým so zameraním na vzťahy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. V teoretickej časti sú definované základné pojmy súvisiace s riešenou problematikou, ale aj súčasný stav doma a v zahraničí. Praktická časť práce je zameraná na vzájomnú prepojenosť ekonomických subjektov v regionálnom centre a ekonomických subjektov v jeho zázemí. Zber potrebných údajov sa uskutočnil primárne, formou dotazníkového prieskumu ekonomických subjektov lokalizovaných vo vybranom nodálnom regióne. K spracovaniu danej problematiky sme využili domáce aj zahraničné publikácie, ako aj údaje založené najmä na využití metód lokalizačnej a sieťovej analýzy, či informácie získané vlastným prieskumom.
Key words:
región, mikroregión, ekonomické subjekty, vzťahy, prepojenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited