Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
     
     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Impact of Large Enterprise on Regional and Local Development - A Case Study
Written by (author): Ing. Filip Sivák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj – prípadová štúdia
Summary:
Pojmy ako región, regionálny rozvoj, miestny ekonomický rast a rozvoj, veľký podnik a priame zahraničné investície sú v súčasnej dobe v odbornej literatúre predmetom častej diskusie. Nosným prvkom tejto práce bude zadefinovanie uvedených pojmov. Skúmaním lokalizačných faktorov, posúdením vplyvu Slovenských elektrární, a.s., závodu Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice na zamestnanosť, ľudský kapitál, rozpočtové príjmy na miestnej úrovni a dynamiku podnikateľskej aktivity zistíme vplyv uvedeného podniku na regionálny a miestny rozvoj. Potrebné údaje sme získali zo zverejnených informácií spoločnosti, zo Štatistického úradu a formou dotazníkového prieskumu. Vysvetľujúce a doplňujúce informácie, vzhľadom na veľmi špecifickú oblasť podnikania, boli získané formou rozhovorov s členmi manažmentu spoločnosti.
Key words:
regionálny rozvoj, veľký podnik, priame zahraničné investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited